Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö komission lainsäädäntöehdotuksista liittyen lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävään pääsyyn sähköiseen todistusaineistoon rikosasioissa

Lausuntopyyntö komission lainsäädäntöehdotuksista liittyen lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävään pääsyyn sähköiseen todistusaineistoon rikosasioissa

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 4/481/2018

Svarstiden gick ut: 9.5.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Euroopan komissio on 17 päivänä huhtikuuta 2018 antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä (COM(2018) 225 final). Ehdotus on osa komission samana päivänä hyväksymiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on toteuttaa toimia terroristien ja muiden rikollisten toimintatapojen ja -tilan rajoittamiseksi. Ehdotuksen kanssa samanaikaisesti on muun ohessa annettu ehdotus direktiiviksi yhtenäisistä säännöistä koskien laillisten edustajien nimittämistä sähköisen todistusaineiston keräämiseksi rikosasioissa (COM(2018) 226 final).

Asetusehdotuksessa säännellään, miten ja millä edellytyksillä jäsenvaltion lainvalvontaviranomainen voi velvoittaa Euroopan unionin alueella palveluita tarjoavan palveluntarjoajan toimittamaan tai säilyttämään tietyn palveluntarjoajan hallussa olevan sähköisessä muodossa olevan tiedon käytettäväksi todistusaineistona käynnissä olevassa rikosoikeudellisessa menettelyssä. Kysymys voisi olla esimerkiksi sähköpostia koskevista sisältö- tai lähetystiedoista. Ehdotuksella ei ole tarkoitettu vaikutettavan jäsenvaltioiden sisäisiin menettelyihin, joissa on kysymys lainvalvontaviranomaisen oikeuksista velvoittaa samassa jäsenvaltiossa toimivaa palveluntarjoajaa luovuttamaan tietoja. Direktiiviehdotuksessa säännellään palveluntarjoajien laillisten edustajien nimittämistä sähköisen todistusaineiston keräämisen helpottamiseksi rikosasioissa.
 

Ehdotukset ovat toistaiseksi saatavilla vain englanniksi.

Linkit

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3343_fi.htm - Linkistä lisätietoa ehdotuksista.

Liitteet:

Asetusehdotus COM(2018) 225 final _ E-evidence.pdf - Asetusehdotus COM(2018) 225 final _ E-evidence

Asetusehdotuksen COM(2018) 225 final liite _ E-evidence.pdf - Asetusehdotuksen COM(2018) 225 final liite _ E-evidence

Direktiiviehdotus COM(2018) 226 final _ edustajan nimittäminen.pdf - Direktiiviehdotus COM(2018) 226 final _ edustajan nimittäminen

Tidtabell

Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään keskiviikkona 9.5.2018.

Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta asetukseksi sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä (COM(2018) 225 final) ja tähän liittyvästä ehdotuksesta direktiiviksi yhtenäisistä säännöistä koskien laillisten edustajien nimittämistä sähköisen todistusaineiston keräämiseksi rikosasioissa (COM(2018) 226 final).

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.  
 
Valmistelijat

Lisätietoa asiasta antaa erityisasiantuntija Lauri Rautio, puh. 02951 50380, sähköpostiosoite lauri.rautio@om.fi.

Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu@om.fi.

Sändlista:
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
FiCom ry    
Finnet-liitto ry    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Keskusrikospoliisi    
Lapin syyttäjänvirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Professori Juha Lavapuro    
Professori Sakari Melander    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Viestintävirasto    
Asiasanat

rikosprosessi

rikosoikeus