Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen år 2024

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2024

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26434/2023

Svarstiden gick ut: 25.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2024. Nykyinen valtioneuvoston asetus (1041/2022) on voimassa 31.12.2023 saakka.
Tausta
Sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 7 a §:n 1 momentin mukaan sairausvakuutuksesta korvattavasta taksimatkasta vakuutetulta perittävästä enimmäishinnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Enimmäishinta perustuu korvauksiin käytettävissä oleviin varoihin ja kuljetuksesta aiheutuviin kustannuksiin siten, että siihen sisältyy kohtuullinen voitto.

Sairausvakuutuslain 4 luvun 7 a §:n 2 momentin mukaan kuljetuspalvelujen tuottaja, joka ajaa Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneen tilausvälityskeskuksen välittämiä taksimatkoja, voi veloittaa välityskeskuksen välittämistä matkoista enintään 1 momentissa tarkoitetun enimmäishinnan. Alueella, jolla ei ole sellaista tilausvälityskeskusta, enimmäishinta koskee taksimatkoja, joita koskevan palvelujen tuottajan kanssa Kansaneläkelaitos on tehnyt sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta.
Tavoitteet
Asetuksessa vahvistetaan enimmäishinta, jota sovelletaan Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneen tilausvälityskeskuksen välittämiin taksimatkoihin. Asetusta sovelletaan myös taksimatkoihin, joita koskevan palvelujen tuottajan kanssa Kansaneläkelaitos on tehnyt sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta alueella, jolla ei ole Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimusta tehnyttä tilausvälityskeskusta.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 25.11.2023 mennessä.

Säädösvalmistelussa on ollut tarpeen poiketa kuulemista koskevasta ohjeellisesta lausuntoajasta, jotta valmistelussa on voitu hyödyntää viimeisintä kustannusindeksijulkaisua ja varata aikaa asetuksen toimeenpanolle.
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla.

Annetut lausunnot otetaan huomioon valtioneuvoston asetuksen viimeistelemisessä.

Lausunnot pyydetään jättämään ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -palveluun.

Tarvittaessa lausunnon voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi tai postitse osoitteeseen Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO.

Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/26434/2023 ja STM073:00/2023.

HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa lakimies Paula Vuorenpää, puh. 02951 63032, paula.vuorenpaa@gov.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Hyvinvointiala Hali ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu - ja kuluttajavirasto    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Esteettömät ja Paaritaksit ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Palvelutaksit ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Asiasanat

sairausvakuutus / sjukförsäkring

taksi / taxi