Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta

Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: 1/66/2016

Svarstiden gick ut: 27.11.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi Syyttäjälaitoksesta. Ehdotetulla asetuksella korvattaisiin voimassa oleva valtioneuvoston asetus syyttäjälaitoksesta (1390/2011). Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi Syyttäjälaitoksesta on valmisteltu oikeusministeriössä. Säädös- ja valmistelutyöryhmä on osallistunut asetuksen valmisteluun.

Lausuntoaika päättyy 27.11.2017.
Bakgrund
Hallituksen esitys uudeksi laiksi Syyttäjälaitoksesta (Dnro 1/66/2016) on ollut lausuttavana kesällä. Määräaika lausunnoille on päättynyt 18.8.2017. Lausuntopalautteesta on laadittu lausuntotiivistelmä, joka julkaistaan lähipäivinä. Valtioneuvoston asetusta ei oltu liitetty asiakirja-aineistoon. 
 
Målsättningar
Oikeusministeriö varaa mahdollisuuden lausua valmistellusta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Syyttäjälaitoksesta. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi toimitetaan eduskuntaan Syyttäjälaitoslakia koskevan hallituksen esityksen liitteenä tiedoksi. Asetus viimeistellään oikeusministeriössä hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn jälkeen lain tultua hyväksytyksi.

Asian jatkovalmistelussa oikeusministeriössä on ehdotukseen Syyttäjälaitoslaista tehty muutoksia. Lakiehdotusta on yhdessä valtioneuvoston asetuksen kanssa käsitelty säädös- ja valmistelutyöryhmässä. Lakiehdotukseen on lisätty kokonaan uudet pykälät koskien valtakunnansyyttäjän toimiston tehtäviä 4 §, syyttäjäalueen tehtäviä 5 § ja rikosasioiden jakamista 20 §. Oikeusministeriö varaa mahdollisuuden nyt samassa yhteydessä lausua myös lakiehdotukseen lisätyistä uusista 4, 5 ja 20 §:stä.
Liitteet:

Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta.docx - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Syyttäjälaitoksesta

Statsrådets förordning om Åklagarmyndigheten.docx -

Laki Syyttäjälaitoksesta.docx - Ehdotus laiksi Syyttäjälaitoksesta, lausuntomahdollisuus koskien uusia 4 §, 5 § ja 20 §:ää

Lag om Åklagarmyndigheten.docx -

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 27.11.2017.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Syyttäjälaitoksesta. Samassa yhteydessä on mahdollista lausua myös lakiehdotuksen 4 §, 5 § ja 20 §:stä. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palveun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, 02951 50112, miia.ljungqvist@om.fi ja Katariina Jahkola, 02951 50246, katariina.jahkola@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Itä-Suomen syyttäjänvirasto    
Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteellinen tdk    
Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto    
Keskusrikospoliisi    
Kuntaliitto    
Landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland    
Lapin syyttäjänvirasto    
Länsi-Suomen syyttäjänvirasto    
Länsi-Uudenmaan syyttäjävirasto    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun syyttäjänvirasto    
Pohjanmaan syyttäjänvirasto    
Salpausselän syyttäjänvirasto    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen syyttäjänvirasto    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto    
Suomen syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto    
Svenska Finlands folkting    
Tietosuojavaltuutettu    
Tullihallitus    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Verohallinto    
Asiasanat

syyttäjälaitos, syyttäjä, valtakunnansyyttäjänvirasto, syyttäjänvirasto