Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om forskningsrapporten Utsökningsskuld, socialskydd och arbetsutbud (behoven av ändringar i utsökningsbalken)

Begäran om utlåtande om forskningsrapporten Utsökningsskuld, socialskydd och arbetsutbud (behoven av ändringar i utsökningsbalken)

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/15365/2021

Svarstiden gick ut: 31.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber er ge ett utlåtande om forskningsrapporten Utsökningsskuld, socialskydd och arbetsutbud som publicerades i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhets publikationsserie.
Bakgrund
I sin halvtidsöverläggning 2021 regeringen drog upp riktlinjer enligt vilka det ska fattas beslut om åtgärder genom vilka ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster förbättras, antingen genom att det skyddade beloppet vid utsökning höjs till minst samma nivå som garantipensionen eller genom någon annan minst lika effektiv åtgärd. Besluten ska enligt riktlinjerna vara baserade på utredningen från statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet.
 
Statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhets forskningsrapport om ämnet publicerades den 26 maj 2021. Undersökningen genomfördes av Löntagarnas forskningsinstitut, Statens ekonomiska forskningscentral och Näringslivets forskningsinstitut. Forskningsrapporten granskar utsökningssystemets koppling till utkomst och sysselsättning. Undersökningen kartlägger egenskaperna i ett optimalt system, jämför det finländska systemet med systemen i Tyskland och Förenta staterna och redogör utifrån statistik för situationen för personer som är föremål för utsökning. Undersökningen simulerar även de effekter som olika reformalternativ får för incitamenten för arbete. 

Enligt undersökningen kan man påverka låginkomsttagares ekonomi och välbefinnande genom att förenkla utsökningssystemet och göra det mera progressivt samt genom att öka användningen av skuldsanering. Mera skuldsanering kan åstadkomma sysselsättningseffekter. Höjningen av det skyddade beloppet till samma nivå som garantipensionen är inte ett prefererat alternativ. Det är det dyraste alternativet och det har bara tillfälliga och små sysselsättningseffekter. En höjning av det skyddade beloppet påverkar beloppet på utmätning över hela linjen och minskar utmätning hos personer med stora inkomster. 
Målsättningar
Under remissrundan hörs intressentgruppernas synpunkter på de olika sätten att förbättra ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster. Justitieministeriet kommer att bedöma behoven av ändringar i lagstiftningen utifrån forskningsrapporten och utlåtandena om rapporten.
Länkar:
Bilagor:

Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta VNTEAS_2021_40.pdf - Julkaisu - Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta

Tidtabell
Vi ber er sända ert utlåtande senast tisdagen den 31 augusti 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert yttrande genom att svara på den begäran om yttrande som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi.
 
Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi. 

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att ta tjänsten i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 02951 50203, fornamn.efternamn@om.fi
Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 02951 50502, fornamn.efternamn@om.fi
 
Sändlista:
Akava ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Finnvera Oyj    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto/professori Tuula Linna    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansaneläkelaitos    
Keskuskauppakamari    
Kihlakunnanulosottomiehet ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamies    
Kuluttajaliitto ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kihlakunnanvoudit ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuusäätiö sr.    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Ämnesord

ulosotto

utsökning

velkaantuminen

skuldsättning