Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arviomuistio rangaistusten oikeasuhtaisuudesta

Arviomuistio rangaistusten oikeasuhtaisuudesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 1/41/2018

Svarstiden gick ut: 30.4.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman (29.5.2015) mukaan oikeuspolitiikan eräänä tavoitteena on, että rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua. Ohjelman mukaan varmistetaan, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen. Ensikertalaisuussäännöksiä, väkivaltarikosten ja lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa sekä ehdollisen vankeustuomion tehostamismahdollisuuksia tarkistetaan.

Oikeusministeriössä on valmisteltu arviomuistio ("Arviomuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista", OMML 7/2018), jossa tarkastellaan rangaistusten oikeasuhtaisuutta eräissä rikoslajeissa sekä eräitä tähän liittyviä seuraamusjärjestelmää ja tunnusmerkistöjä koskevia muita kysymyksiä. Muistiossa ei käsitellä kaikkia rikoslaissa rangaistavaksi säädettyjä rikoslajeja, vaan tarkastelun kohteena ovat eräät seksuaali-, väkivalta-, rattijuopumus- ja talousrikokset.

Muistiossa käsitellään useita mahdollisia toimenpiteitä, joiden toteuttamismahdollisuuksia ja vaikutuksia voitaisiin arvioida erillisissä lainvalmisteluhankkeissa. Osa toimenpiteistä edellyttäisi poikkihallinnollista yhteistyötä (mm. STM, SM ja LVM).
Linkit

http://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM003:00/2018 - hankesivu

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-681-9 - arviomuistio ("Arviomuistio rikoslain viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevista kehitystarpeista", OMML 7/2018)

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään maanantaina 30.4.2018 (lausuntoaikaa pidennetty, aikaisempi määräaika oli 25.4.2018).
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne rangaistusten oikeasuhtaisuutta käsittelevästä arviomuistiosta. Arviomuistio on julkaistu oikeusministeriön julkaisusarjassa Mietintöjä ja lausuntoja 7/2018 ja se on saatavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-681-9.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydämme, että:
  • lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti (yleistä, arvioinnin perusteet ja lähtökohdat, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, talousrikokset, rattijuopumusrikokset, muut huomiot)
  • lausunnossa ei toisteta muistion sisältöä; jos toisto on esimerkiksi lausunnon sisäisen käsittelyn kuten hyväksymisprosessin vuoksi välttämätöntä, pyydämme että muistion sisällön kuvailu ja lausunnonantajan varsinaiset kannanotot erotetaan selvästi toisistaan (esim. "Muistion mukaan ... Lausunnonantaja katsoo, että ...").
Pyydämme, että lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse eikä sitä tarvitse allekirjoittaa. Jos lausunnonantaja on valmistellut lausunnon erilliselle asiakirjalle (esimerkiksi sisäistä hyväksymistä varten), ei asiakirjaa tarvitse liittää lausuntoon, vaan vastaukset lausuntopyynnön lomakkeelle ovat tällöinkin riittäviä.

Lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi:ssä edellyttää, että lausunnonantaja rekisteröityy ja kirjautuu palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen verkkosivuilla.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen, puh. 02951 50165, sähköpostiosoite ville.hinkkanen@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
akatemiaprofessori Johanna Niemi    
Akava ry    
A-klinikkasäätiö    
Amnesty International Suomen osasto ry    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry - Finlands näringsliv rf    
Ensi- ja turvakotien liitto r.y. / Jussi-työ    
Finanssialan Keskusliitto ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Helsingin yliopisto / Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Helsinkimissio ry    
Itä-Suomen hovioikeus    
Keskuskauppakamari ry    
Keskusrikospoliisi    
Konkurssiasiamies    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kriminaalihuollon tukisäätiö sr    
kriminologian professori Janne Kivivuori    
KRIS-Suomen keskusliitto ry    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lasten perusoikeudet ry    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenneturva    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Linja-autoliitto ry    
Lyömätön linja Espoossa ry    
Länsi-Suomen syyttäjänvirasto    
Mannerheimin lastensuojeluliitto ry    
Maria Akatemia yhdistys ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Miesten tasa-arvo ry    
Naisasialiitto Unioni ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Naisjärjestöt yhteistyössä ry    
Nasdaq Helsinki Oy    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
Osakesäästäjien Keskusliitto ry    
Oulun käräjäoikeus    
Pelastakaa lapset ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry    
rikosoikeuden ja kriminologian professori Tapio Lappi-Seppälä    
rikosoikeuden professori Jussi Tapani    
rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio    
rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki    
Rikosseuraamuslaitos    
Rikosuhripäivystys    
SERITA-hanke    
Setlementti Tampere ry / Välitä-hanke    
Sexpo-säätiö sr    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto - Finlands Advokatförbund    
Suomen Kriminalistiyhdistys — Kriminalistföreningen i Finland r.y.    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry - Finlands Transport och Logistik SKAL rf    
Suomen Kuntaliitto ry - Finlands Kommunförbund rf    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto - Finlands Lokaltrafikförbund r.y.    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen syyttäjäyhdistys ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen tuomariliitto - Finlands dömareförbund ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Transparency International Suomi ry    
Tulli    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vankila- ja kriminaalityön henkilöstö VaKHe ry    
Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y    
Verohallinto    
Veronmaksajien Keskusliitto ry    
Vuolle Setlementti ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

rikoslaki

rikosoikeus

rangaistukset

kriminaalipolitiikka