Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3164/2018

Svarstiden gick ut: 31.8.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I propositionen föreslås ändringar av lagen om skyddande av byggnadsarvet. De centrala förslagen är att avstå från att miljöministeriet fastställer skyddsbeslut och fungerar som första besvärsinstans. Besvärstillstånd avses tas i bruk vid överklagan till högsta förvaltningsdomstolen och i lagen föreslås föreskrivas om möjligheten att under vissa förutsättningar beviljas undantag från skyddsbeslutet. 
Bakgrund
Behovet till ändringarna beror både på den planerade landskapsreformen och på statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram i vilket ett av målen är att avveckla onödig reglering och lätta den administrativa bördan bland annat genom att göra tillstånds- och besvärsprocesser smidigare.
Målsättningar
Målsättningen med ändringarna är att göra arbetsfördelningen mellan myndigheterna klarare och att klarlägga parternas ställning i byggnadsskyddsärenden. Syftet är även att göra de i lagen föreskrivna förfarandena smidigare.
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=YM010%3A00%2F2016 - Linkki lainsäädäntöhanketta koskevalle Hankeikkunan sivulle.

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet/-/hankesivu/hanke?tunnus=YM010%3A00%2F2016 - Länk till projektets sidor i statsrådets projektinformation.

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in till miljöministeriet senast fredagen den 31 augusti 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Miljöministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Även andra än de som nämns under punkten Distribution kan ge utlåtande.

Utlåtandena ska lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att underlätta behandlingen av svaren ber miljöministeriet att utlåtandet indelas enligt de mellanrubriker som nämns i begäran om utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.


OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.  
Beredare
Ytterligare information om ärendet ges av regeringssekreterare Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, 029 52 50128, hanna-lena.fallenius-tuurihalme@ym.fi.

Ytterligare information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Aalto yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, Maisema-arkkitehtuuri    
Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, Arkkitehtuurin historia    
Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, Yhdyskuntasuunnittelu    
Aalto-yliopisto, Maankäyttötieteiden laitos, YTK    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Alue- ja ympäristötutkimuksen seura    
Alvar Aalto -säätiö    
ARA    
Arkkitehtitoimistojen liitto ATL    
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu    
Arkkitehtuurimuseo    
Arkkitehtuurimuseo    
Askolan kunta    
Bryggman-instituutti    
Docomomo Suomi Finland ry.    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA    
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA    
Espoon kaupunginmuseo    
Espoon kaupunginmuseo    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan museo    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Europa Nostra Finland    
Forum Marinum    
Forum Marinum    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunginmuseo    
Helsingin kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan maakuntamuseo    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia    
Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Taidehistoria    
Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, Ympäristöekonomia    
Helsingin yliopistokiinteistöt Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen Liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo - Kanta-Hämeen maakuntamuseo    
Hämeenlinnan kaupunki    
ICOMOS Suomen osasto    
ICOMOS Suomen osasto    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Inarin kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos, Maantiede    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Taidehistoria    
Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Kulttuuripolitiikka    
K. H. Renlundin museo - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo    
K. H. Renlundin museo - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo    
K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun maakunta -kuntayhtymä    
Kainuun museo    
Kainuun museo    
Kajaanin kaupunki    
Kangasniemen kunta    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen museo    
Keski-Suomen museo    
Kiinteistöliitto    
Kirkkohallitus    
Kokkolan kaupunki    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kouvolan kaupunki    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo - Pohjois-Savon maakuntamuseo    
Kuopion luonnontieteellinen museo    
Kuopion luonnontieteellinen museo    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson museo    
Lahden historiallinen museo    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin maakuntamuseo    
Lapin maakuntamuseo    
Lapin rakennusperinne ry    
Lapin rakennusperinne ry    
Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Matkailun kulttuuritutkimus    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lusto Suomen metsämuseo    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo    
Maa- ja kotitalousnaiset    
Maa- ja kotitalousnaiset    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanomistajain Liitto    
Maarianhaminan kaupunki    
Maaseutuvirasto    
Metsähallitus, luontopalvelut    
Metsäntutkimuslaitos Metla    
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio    
Mikkelin kaupunki    
Mobilia, tieliikenteen alan valtakunnallinen erikoismuseo    
Mobilia, tieliikenteen alan valtakunnallinen erikoismuseo    
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus    
Museovirasto    
Natur och Miljö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan maakuntamuseo    
Pirkanmaan maakuntamuseo    
Pirkanmaan maakuntamuseo    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan museo    
Pohjanmaan museo    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan museo    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan museo    
Pohjois-Pohjanmaan museo    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porin kaupunki    
Porvoon museo    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puutarhataiteen seura ry    
Puutarhataiteen seura ry    
Pyhtään kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Raaseporin kaupunki    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry    
Rakennusperinteen Ystävät    
Rakennustaiteen seura    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismuseo Siida    
Saarijärven kaupunki    
Satakunnan museo    
Satakunnan Museo    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan maakuntamuseo    
Savonlinnan maakuntamuseo    
Seinäjoen kaupunki    
Senaatti-kiinteistöt    
Suomen arkeologinen seura    
Suomen arkeologinen seura    
Suomen arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Ilmailumuseo    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen kaupunkitutkimuksen seura    
Suomen kotiseutuliitto    
Suomen Kotiseutuliitto    
Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö    
Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry.    
Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura    
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kylätoiminta    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen maatalousmuseo Sarka    
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK    
Suomen Muinaismuistoyhdistys    
Suomen museoliitto    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen Ortodoksinen kirkko, Kirkollishallitus    
Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL    
Suomen rakennusinsinöörien liitto RIL    
Suomen rautatiemuseo    
Suomen rautatiemuseo    
Suomen Rautatiemuseo    
Suomen Urheilumuseo    
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy    
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura (nyk. FEE Suomi)    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC)    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC)    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC)    
Taidehistorian seura    
Taidehistorian seura    
Talonpoikaiskulttuurisäätiö    
Tampereen kaupunki    
Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos    
Teollisuusperintöseura    
Teollisuusperintöseura    
Tornionlaakson maakuntamuseo    
Tornionlaakson maakuntamuseo    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki    
Turun museokeskus    
Turun museokeskus    
Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Maisemantutkimuksen oppiaine    
Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Suomen historia    
Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto, Aluetieteen laitos    
Valtakunnansyyttäjävirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunginmuseo    
Vantaan kaupunginmuseo    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Viherympäristöliitto    
Yhdyskuntasuunnittelun seura    
Ämnesord

rakennusperintö

rakennussuojelu

kulttuuriympäristö

byggnadsarv

byggnadsskydd

kulturmiljö