Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö esityksistä valtioneuvoston asetuksiksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen ja eräiden muiden asetusten muuttamisesta

Lausuntopyyntö esityksistä valtioneuvoston asetuksiksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen ja eräiden muiden asetusten muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28904/2022

Svarstiden gick ut: 2.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande om följande bifogade ändringar av förordningar av statsrådet: statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhetsområden, statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården, statsrådets förordning om screening, statsrådets förordning om utredande av dödsorsak, statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar, statsrådets förordning om administrationen av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och statsrådets förordning om delegationen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
 
Ändringarna i förordningarna gäller ordnandet av social- och hälsovården, stärkandet av könstillhörigheten, reformen av lagstiftningen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt screening under graviditetstiden. I propositionen föreslås det att flera statsrådsförordningar ändras så att de motsvarar den nya anordnarstrukturen och organiseringsansvaret samt terminologin i samband med social- och hälsovårdsreformen. I statsrådets förordning om screening görs en innehållsmässig ändring, så att hänvisningen till en viss screeningmetod stryks i bestämmelserna om screening av kromosomavvikelser under graviditet. I nämnda förordning och i statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården görs dessutom ändringar som beror på lagstiftningen om fastställande av könstillhörigheten. Dessutom ska det i statsrådets förordning om administrationen av kostnader för gränsöverskridande hälso- och sjukvård göras innehållsmässiga ändringar till följd av ändringen av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 
 
Bakgrund
På grund av lagstiftningen om reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet ändras begreppen i de centrala förordningarna så att de överensstämmer med reformen och görs också några innehållsmässiga ändringar som beror på annan lagstiftning och som annars behövs.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 2 december 2022 kl. 16.00.
Utlåtandena är offentliga och publiceras i utlåtandetjänsten och på projektets webbplats.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten Utlåtande.fi. För att kunna lämna utlåtande måste man registrera sig och logga in på webbplatsen Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Skriftliga utlåtanden kan också sändas per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi. Ange ärendenummer VN/28904/2022 i följebrevet.
Utlåtandet kan också skickas per post till adressen:
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 STATSRÅDET
Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post om mottagaren svarar via Utlåtande.fi-tjänsten.
Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.
Beredare
Liisa Holopainen, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0925 163 593, fornamn.efternamn@gov.fi
Merituuli Mähkä, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163575, fornamn.efternamn@gov.fi
Marika Lahtivirta, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 605, fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Etelä-Karjala    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsinki    
HUS    
Hyvinvointialuejohtajien verkosto (puheenjohtajana hva-johtaja Ilkka Luoma)    
Hyvinvointialuejohtajien verkosto (sihteerinä Jukka Alasentie, Pirkanmaa)    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kansallisen syöpäkeskuksen koordinaatiokeskus    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Häme    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lappi    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Länsi-Uusimaa    
Oikeuskanslerin virasto    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Päijät-Häme    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakunta    
Seta ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE    
Suomen gynekologiyhdistys    
Suomen hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen oikeuslääketieteellinen yhdistys    
Syöpärekisteri    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhoitajaliitto    
Trans ry    
Transfeminiinit ry    
Trasek ry    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vantaa ja Kerava    
Varsinais-Suomi