Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittäminen

Korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittäminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7214/2018

Svarstiden gick ut: 30.9.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber er lämna ett utlåtande om arbetsgruppsbetänkandet med utredning om behoven att utveckla samarbetet mellan de högsta domstolarna och om möjliga samarbetsformer.
Bakgrund
Justitieministeriet tillsatte i januari 2019 en arbetsgrupp för att utveckla samarbetet mellan de högsta domstolarna. Arbetsgruppen hade till uppgift att utreda de lagstiftningsmässiga förutsättningarna för samarbetet och lägga fram ett förslag till sådana arrangemang som stöder samarbetet och som gör det möjligt att uppnå synergifördelar som förbättrar rättsskyddet och effektiviserar domstolarnas verksamhet. Arbetsgruppen hade också till uppgift att utreda om det förekommer situationer där det kunde behövas en sammanslagen sammansättning för de högsta domstolarna för att säkerställa sakkunskapen, rättssäkerheten och enhetligheten i avgörandena.

Arbetsgruppen utredde sådan rättspraxis från de högsta domstolarna under de senaste åren där det funnits beröringspunkter med den andra domstolslinjen. Dessutom granskade arbetsgruppen den lagstiftning som inverkar på arbetsfördelningen mellan de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. Enligt utredningen har det faktum att de högsta domstolarna är separata inte lett till sådana motstridiga lagtolkningar som allmänt kunde anses försämra rättssäkerheten. På grund av det stora antalet olika beröringspunkter och de ställvisa problemsituationer som upptäckts i utredningen skulle dock ett mer omfattande samarbete mellan de högsta domstolarna än för närvarande vara till nytta med tanke på rättssäkerheten och en enhetlig rättspraxis.

 
Målsättningar
Det lättaste sättet att främja samarbetet är att utveckla utbildning och andra samarbetsformer som inte förutsätter ändringar i lagstiftningen. Indirekt kan samarbetet påverkas genom ändringar i bestämmelserna om sammansättningar t.ex. så att det till grunderna för användning av förstärkt sammansättning fogas att man i ärendet kommer att avvika från den andra högsta domstolens tidigare tolkning. Genom att utveckla regleringen av behörighet kan man också i större utsträckning förtydliga behandlingen av rättstvister och på så sätt också minska behovet av samarbete mellan de högsta domstolarna. Arbetsgruppen anser att det är ett beaktansvärt alternativ att de högsta domstolarna har en gemensam beslutssammansättning. Modellen skulle möjliggöra en enhetlig lagtolkning i sådana rättsfrågor som är betydande i vardera domstolslinjens arbete. En gemensam sammansättning skulle förutsätta nya bestämmelser i grundlagen och mer detaljerad reglering på lagnivå. Arbetsgruppen lade inte fram detaljerade lagstiftningsförslag. De samarbetsmetoder som granskats förutsätter ett omfattande hörande och fortsatt beredning.
 
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-850-9 - Korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittäminen - työryhmän mietintö

Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 30 september 2020. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi). 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av specialsakkunnig Piritta Koivukoski-Kouhia, tfn 02951 50026, e-post: fornamn.efternamn@om.fi 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeuskansleri    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Syyttäjälaitos    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus