Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kiireellinen kehittämishanke

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kiireellinen kehittämishanke

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10777/2022

Svarstiden gick ut: 5.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Puolustusministerin 21.4.2022 asettama työryhmä pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja ampuma-aselain 17 §:n muuttamiseksi. Ehdotetuilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön turvallisuustilanteen muutoksesta johtuvat kiireelliset vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta koskevat muutokset.
 
Bakgrund
Puolustusselonteossa 2021 todetaan, että reservin koulutusta tehostetaan kehittämällä eri harjoitusmuotoja: kertausharjoituksia, Puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia, vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta sekä reserviläisten omatoimista osaamista mukaan lukien ampumaharjoittelun mahdollisuudet.

Turvallisuusympäristön muutosta koskevassa selonteossa (VNS 1/2022 vp) todetaan, että ”vapaaehtoista maanpuolustusta tehostetaan osana paikallispuolustuksen kehittämistä ja reservin koulutusta. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toimintaa tehostetaan vuonna 2022 kaksinkertaistamalla koulutuspäivät, kehittämällä ase- ja ampumakoulutuksen edellytyksiä sekä käynnistämällä lainsäädännön uudistus. Samalla kehitetään kansalaisten mahdollisuuksia osallistua maanpuolustukseen ja lisätään MPK:n reserviläiskouluttajien käyttöä Puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa sekä kertausharjoituksissa. Puolustusvoimien ja MPK:n välistä operatiivista kumppanuutta syvennetään kehyskaudella 2023–2026 normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen tarpeiden mukaisesti”.

Eduskunnan puolustusvaliokunta on 31.3.2022 antanut pöytäkirjalausuman koskien vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä. Lausumassa on muun muassa todettu, että ”Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan seurauksena Suomen turvallisuusympäristö on huonontunut. Kansalaisten kiinnostus vapaaehtoista maanpuolustusta kohtaan on moninkertaistunut. Tässä tilanteessa on tarve merkittävästi lisätä kertausharjoituksia, mutta myös parantaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä. Maanpuolustuskoulutusyhdistys pystyy kaksinkertaistamaan nykyisten koulutuspäivien määrän noin 100 000 koulutuspäivään jo tämän vuoden aikana. Valiokunta pitää tärkeänä, että tämä tavoite myös saavutetaan. Tämä vaatii -- vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön tiettyjen säännösten kiireellistä tarkistamista".

Puolustusvaliokunta on edellä todetun lisäksi pitänyt tarpeellisena sen selvittämistä, miten Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vapaassa yhdistystoiminnassa järjestettävä koulutus voitaisiin säätää yhdistyksen julkiseksi hallintotehtäväksi. Kyseinen kehitystarve on tarkoitus käsitellä erikseen asetettavassa esiselvityshankkeessa yhdessä muiden enemmän valmistelua edellyttävien kehitysehdotusten kanssa.

Myös Maanpuolustuskoulutusyhdistys on esittänyt puolustusvaliokunnan kuvaamien muutostarpeiden kanssa yhteneviä kehitysehdotuksia.

Målsättningar

Hallituksen esityksen tavoitteena on sallia Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ampuma-aseiden, aseen osien ja patruunoiden käyttäminen tietyin rajoituksin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutustoiminnassa. Esityksen tavoitteena on myös kehittää sotilaallisia valmiuksia palvelevan ampumakoulutuksen sisältöä. Edelleen esityksen tavoitteena on selkeyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ulkomailla annettavan koulutuksen sääntelyä.

Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi.pdf - Lausuntopyynnön kohteena oleva hallituksen esitysluonnos

Tidtabell
Lausunto luonnoksesta pyydetään toimittamaan puolustusministeriölle viimeistään 5.5.2022. Työryhmä on päättänyt poiketa normaalisti lausuntoasioissa noudatettavasta kuuden viikon lausuntoajasta. Perusteena tälle on se, että hallituksen esityksen esityksellä on tarkoitus saattaa kiireellisesti voimaan maanpuolustuskoulutuksen lisäämiseksi tarvittavat säädösmuutokset. Lausuntomahdollisuudesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman laajasti puolustusministeriön sosiaalisen median kanavilla.
Svarsanvisningar för mottagare
Puolustusministerin asettama työryhmä pyytää lausuntoanne kiireellisestä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Esitystä koskeva ruotsinkielinen käännös ei valmistunut ennen lausuntokierrokselle laittamista. Ruotsin kielistä käännöstä tarvitsevaa pyydetään ottamaan tarvittaessa yhteys osoitteeseen timo.tuurihalme(ät)gov.fi .  Översättningen blev inte färdig före remissbehandling. Om du behöver översättning på svenska, ta kontakt till timo.tuurihalme(ät)gov.fi.
Valmistelijat
Hallitussihteeri, varatuomari Timo Tuurihalme (02951 40119 / timo.tuurihalme(ät)gov.fi)
Sändlista:
Amnesty International Suomen osasto r.y.    
Kadettikunta ry    
Maanpuolustuskiltojen liitto ry    
Maanpuolustusnaisten Liitto ry    
Naisten Valmiusliitto ry    
Nylands Brigads Gille r.f.    
Reserviläisliitto ry    
Reserviläisurheiluliitto ry    
Sininen Reservi Ry    
Sotilaskotiliitto ry    
Suomen ampumaurheiluliitto ry    
Suomen Lentopelastusseura SLPS ry    
Suomen Metsästäjäliitto ry    
Suomen rauhanliitto    
Suomen Rauhanturvaajaliitto    
Suomen reserviupseeriliitto    
Suomen Sadankomitea ry    
Asiasanat

vapaaehtoinen maanpuolustus