Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av äldreomsorgslagen

Begäran om utlåtande om utkast till ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av äldreomsorgslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20973/2023

Svarstiden gick ut: 21.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber er lämna yttrande om det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012,äldreomsorgslagen).
Bakgrund
Till äldreomsorgslagen fogades 2020 bland annat en skyldighet att ha en personaldimensionering på minst 0,7 anställda per klient vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre. I dimensioneringen beaktas bara den personal som utför direkt klientarbete.  Det föreskrevs att bestämmelsen om personaldimensionering skulle träda i kraft fullt ut efter en övergångsperiod den 1 april 2023, för att kommunerna och samkommunerna samt tjänsteproducenterna skulle ha möjlighet att förbereda sig för den betydande ökningen av personalbehovet och kostnaderna. 

Ikraftträdandebestämmelsen ändrades genom en lag (223/2023) som trädde i kraft våren 2023 så, att minimidimensioneringen på 0,7 anställda per klient träder i kraft den 1 december 2023. Före det ska dimensioneringen vara minst 0,65 anställda per klient.

I och med att befolkningen blir äldre har pensioneringar och det ökade servicebehovet fortfarande gjort det svårare att få tillgång till personal. På grund av förändringarna i verksamhetsmiljön och det försvårade personalläget till följd av dem har det blivit uppenbart att dimensioneringen på minst 0,7 anställda per klient inte kan uppnås vid alla verksamhetsenheter inom den ovan nämnda tidsfristen. Därför ska enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ikraftträdandet av personaldimensioneringen på 0,7 inom heldygnsvård för äldre senareläggas till den 1 januari 2028 för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal inom social- och hälsovårdstjänsterna.
Målsättningar
I propositionen föreslås det att 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i äldreomsorgslagen ska ändras. Enligt den gällande lagen ska minimidimensioneringen av personalen vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg för äldre vara 0,65 anställda per klient, och 0,7 anställda per klient från och med den 1 december 2023. Enligt propositionen ska övergångsperioden förlängas så att personaldimensioneringen höjs till minst 0,7 anställda per klient den 1 januari 2028.


Lagen avses träda i kraft före den 1 december 2023.

Social- och hälsovårdsministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan lämna utlåtande om utkastet till regeringsproposition. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. 
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden är 17.8.–21.9.2023. Eftersom lagberedningen är brådskande är remisstiden undantagsvis fem veckor lång.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era utlåtanden på adressen utlåtande.fi. I utlåtandet ska identifieringskoden för lagberedningsprojektet, VN/20973/2023, anges.

Observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Jaana Huhta, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, fr.o.m. 21.8.
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Tekniska frågor som hänför sig till lämnande av utlåtande: Eeva Kankaanpää, assistent, social- och hälsovårdsministeriet
förnamn.efternamn@gov.fi  
Sändlista:
Attendo Oy    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Esperi    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Folkhälsan    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikäinstituutti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Mehiläinen    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

henkilöstö

vanhuspalvelut

personal

äldreomsorg

ympärivuorokautinen palveluasuminen

henkilöstömitoitus

personaldimensionering

serviceboende med heldygnsomsorg