Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Preskriptionen av kravet på avvittring; bedömningspromemoria

Ositusvaateen vanhentuminen; arviomuistio

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24649/2023

Svarstiden gick ut: 8.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne ositusvaateen vanhentumista koskevasta arviomuistiosta.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan hallituskauden kuluessa säädetään avioliittolain mukaisen ositusvaateen vanhentumisesta.

Oikeusministeriössä on valmisteltu asiaa koskeva arviomuistio. 
Tausta
Avioliittolain (234/1929) 85 §:ssä on säännös siitä, milloin oikeus vaatia avio-oikeuden alaisen omaisuuden osittamista (ositusvaade) alkaa, mutta avioliittolaissa ei säädetä ositusvaateen päättymisajankohdasta. Lakia velan vanhentumisesta (728/2003) ei sovelleta ositusvaateen vanhentumiseen, koska ositusvaateessa ei ole kyse tilanteesta, jossa puolisoiden välille olisi jo muodostunut velkasuhde, vaan vasta oikeudesta vaatia sellaisen perhevarallisuusoikeudellisen toimituksen suorittamista, jonka tuloksena mainittu velkasuhde saattaa syntyä.

Tuomioistuinkäytännössä on todettu, että ositusvaateen menettäminen on mahdollista painavilla perusteilla ajan kulumisen ja passiivisuuden vuoksi siitä huolimatta, että ositusvaade ei lähtökohtaisesti vanhene (mm. KKO 2001:56 ja HelHO 2020:662). Oikeuskirjallisuudessa ja pesänjakajien toimesta on esitetty toive asiaa koskevasta tarkemmasta sääntelystä.

 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 8.3.2024.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan keskeisten ehdotusten otsikointia ja jäsentelyä (alla).

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.  
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
lainsäädäntöneuvos Salla Silvola p. 02951 50314
erityisasiantuntija Mari Kaipomäki p. 02951 50062 
(etunimi.sukunimi@gov.fi) 
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Emeritusprofessori Markku Helin    
Emeritusprofessori Urpo Kangas    
Etelä-Savon oikeusaputoimisto    
Finanssiala ry    
FINE vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Juristiliitto    
Korkein oikeus    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto    
Maanmittauslaitos    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Monimuotoiset perheet ry    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Nuoret Lesket ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Professori Antti Kolehmainen, Itä-Suomen yliopisto    
Professori Olli Norros, Helsingin yliopisto    
Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Tuomariliitto    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varainhoidon lakimies Rauni Viertola, Nordea    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yliopistonlehtori Tapani Lohi, Helsingin yliopisto