Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Preskriptionen av kravet på avvittring; bedömningspromemoria

Preskriptionen av kravet på avvittring; bedömningspromemoria

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/24649/2023

Svarstiden gick ut: 8.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om bedömningspromemorian om preskriptionen av kravet på avvittring.

I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ingår en skrivning om att det under regeringsperioden ska föreskrivas om preskription i fråga om kravet på avvittring enligt äktenskapslagen.

Det har beretts en bedömningspromemoria i justitieministeriet om detta. 
Bakgrund
I 85 § i äktenskapslagen (234/1929) finns en bestämmelse om när rätten att kräva avvittring av egendom som omfattas av giftorätt (avvittringskrav) börjar, men i äktenskapslagen föreskrivs det inte om när avvittringskravet upphör. Lagen om preskription av skulder (728/2003) tillämpas inte på preskription av avvittringskrav, eftersom det i avvittringskravet inte är fråga om en situation där det redan har uppstått ett skuldförhållande mellan makarna, utan först om rätten att kräva att en sådan familjeförmögenhetsrättslig förrättning verkställs som kan leda till ett sådant skuldförhållande.

I domstolspraxis har det konstaterats att det på vägande grunder är möjligt att förlora avvittringskravet på grund av tidsåtgång och passivitet, trots att avvittringskravet i princip inte preskriberas (bl.a. HD 2001:56 och HelHR 2020:662). I rättslitteraturen och av skiftesmännen har det framförts önskemål om närmare bestämmelser om saken.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 8 mars 2024.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av remissyttrandena ber vi remissinstanserna följa samma rubriker och upplägg som i de viktigaste förslagen (nedan).

Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten.
Beredare
Ytterligare information lämnas av:
Lagstiftningsråd Salla Silvola tfn 02951 50314
Specialsakkunnig Mari Kaipomäki tfn 02951 50062 
(fornamn.efternamn@gov.fi)
 
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Emeritusprofessori Markku Helin    
Emeritusprofessori Urpo Kangas    
Etelä-Savon oikeusaputoimisto    
Finanssiala ry    
FINE vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Juristiliitto    
Korkein oikeus    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto    
Maanmittauslaitos    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Monimuotoiset perheet ry    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Nuoret Lesket ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Professori Antti Kolehmainen, Itä-Suomen yliopisto    
Professori Olli Norros, Helsingin yliopisto    
Professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Tuomariliitto    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varainhoidon lakimies Rauni Viertola, Nordea    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto    
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yliopistonlehtori Tapani Lohi, Helsingin yliopisto