Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om bedömningsrapport och ansökan om tillstånd av en havsbaserad vindkraftspark Eystrasalt i Sveriges ekonomiska zon

Begäran om utlåtande om bedömningsrapport och ansökan om tillstånd av en havsbaserad vindkraftspark Eystrasalt i Sveriges ekonomiska zon

Diarienummer för begäran om utlåtande: SYKE/2024/188

Svarstiden gick ut: 4.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I enlighet med artikel 4 och 5 FN/ECE:s konvention om miljökonsekvensbedömning i ett gränsöverskridande sammanhang (FördrS 67/1997, Esbokonventionen) har Finlands miljöcentral mottagit från Naturvårdsverket miljökonsekvensbeskrivningar som innehåller bedömning rapporten ochansökan om tillstånd. Enligt lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) är Finlands miljöcentral den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland.
 
Bakgrund
I 31 mars 2021 underrättade Sveriges Naturvårdsverket att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har inletts och i 26 maj 2021 svarade Finlands miljöministeriet att Finland deltar i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för ett havsbaserat vindkraftverksprojekt på cirka 13,5 TWh i Sveriges ekonomiska zon. Projektområdet omfattar en yta på 949 kvadratkilometer. Vindkraftsparken planeras utformas med maximalt 286 vindkraftverk med en maximal totalhöjd av 370 meter. Under förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är Sveriges Naturvårdsverket ansvarig för projektet.
 
Målsättningar
Den projektansvarige har utarbetat bedömningsprogrammet och ansökan om tillstånd. Finska myndigheter, invånare och sammanslutningar har möjlighet att ge utlåtanden och framföra åsikter mellan 5.2–4.3.2024. Finlands miljöcentral ber om utlåtanden och åsikter. Responsen bör särskilt fokusera på projektets sannolikt betydande gränsöverskridande miljökonsekvenser för Finland samt innehållet i samrådshandlingarna.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Skriftliga utlåtanden och åsikter ska skickas senast 4.3.2024.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Synpunkter begärs genom tjänsten utlåtande.fi. För att lämna ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte skicka ditt utlåtande via e-post eller post. Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisningar. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.


Alternativt kan synpunkter skickas till Finlands miljöcentral per e-post (kirjaamo@syke.fi) eller per post (Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors). Ange ärendenummer SYKE/2024/188.

 
Beredare
Finlands miljöcentral | överinspektör Ulla Helminen | tfn 0295 525 2357, ulla.helminen@syke.fi

 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus | Ålands landskapsregering    
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Energiavirasto | Energimyndigheten | Energy Authority    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten | Centre for Economic Development, Transport and the Environment    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet | Finnish Meteorological Institute    
Kalatalouden keskusliitto | Kontaktuppgifter till Centralförbundet för Fiskerihushållning | The Federations of Finnish Fisheries Associations    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet | Ministry of Transport and Communications    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom | Finnish Transport and Communications Agency    
Luonnonvarakeskus | Naturresursinstitutet | Natural Resources Institute Finland    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet | Ministry of Agriculture and Forestry of Finland    
Metsähallitus | Forststyrelsen    
Museovirasto | Museiverket | The Finnish Heritage Agency    
Natur och Miljö | The Finnish Society for Nature and Environment (FSNE)    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten | Centre for Economic Development, Transport and the Environment    
Pohjanmaan liitto | Österbottens förbund | The Regional Council of Ostrobothnia    
Puolustusvoimat Pääesikunta | Försvarsmakten Huvudstaben | The Finnish Defence Forces    
Rajavartiolaitos | Gränsbevakningsväsendet | Raja Finnish Border Guard    
Satakuntaliitto | Regional Council of Satakunta    
Suomen Ammattikalastajaliitto | Finlands Yrkesfiskarförbund    
Suomen Luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral | The Finnish Association for Nature Conservation (FANC)    
Suomen WWF | WWF Finland | WWF Finland    
Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto | Säkerhets- och kemikalieverket | The Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö | Arbets – och Näringsministeriet | The Ministry of Economic Affairs and Employment (MEAE)    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland    
Varsinais-Suomen liitto | Egentliga Finlands Förbund | The Regional Council of Southwest Finland    
Väylävirasto | Trafikledsverket | Infrastructure Agency    
Ämnesord

MKB, Esbokonvention, energiproduktion, vindkraft

YVA-menettely, Espoon sopimus, energian tuotanto, tuulivoima