Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksista Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmäuudistukseen liittyviksi asetusmuutoksiksi

Lausuntopyyntö luonnoksista Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmäuudistukseen liittyviksi asetusmuutoksiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3870/2021

Svarstiden gick ut: 30.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriössä on valmisteltu oheiset luonnokset valtioneuvoston  asetuksiksi vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetuksiksi valvotusta koevapaudesta ja yhdistelmärangaistukseen sisältyvän valvonta-ajan täytäntöönpanosta

Asetusmuutokset liittyvät Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmäuudistukseen (Roti). Tietojärjestelmäuudistukseen liittyen on annettu hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta (HE 246/2020 vp.). Asetusmuutoksilla täydennettäisiin laintasoista sääntelyä.

Asetusten ruotsinkieliset käännökset liitetään lausuntopyyntöön mahdollisimman pian.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksista.
Bakgrund
Rikosseuraamuslaitoksessa käynnistettiin vuonna 2011 toiminnan kehittämis- ja tietojärjestelmähanke. Hankkeen nimeksi tuli vuonna 2013 ROTI. Roti-hankkeella luodaan Rikosseuraamuslaitokselle yksi yhteinen tietojärjestelmä, joka yhdistää nykyisen vankitietojärjestelmän ja yhdyskuntaseuraamusten Tyyne-tietojärjestelmän.

Roti-hanke on paitsi tietojärjestelmähanke, myös toiminnan kehittämishanke. Sen tarkoitus on myös kehittää toimintaa Rikosseuraamuslaitoksessa. Uusi tietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön syyskuussa 2021.

Hankkeen edetessä havaittiin, että tietojärjestelmän ja menettelytapojen uudistamisessa on arvioitava myös lainmuutostarpeita. Tätä varten hankkeen yhteyteen asetettiin oikeusministeriössä työryhmä, jonka tehtävänä oli käsitellä hankkeen aikana esille tulevia lainmuutostarpeita ja valmistella tarvittaessa säännösten muutosehdotukset.

Oikeusministeriö asetti vuonna 2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida lainmuutostarpeet Roti-hankkeen yhteydessä. Työryhmä laati Roti-hankkeen edetessä luonnoksen hallituksen esitykseksi tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä tehtäviksi lainmuutoksiksi. Kuten edellä on todettu hallituksen esitys on annettu eduskunnalle.

Lisäksi työryhmä laati oheiset luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi. 
Målsättningar
Asetusmuutosten tavoitteena on täsmentää laissa säädettyjä menettelysäännöksiä.
Liitteet:

0 - asetusMUISTIO.docx - asetuksen perustelumuistio

0 - VNA vankeus.docx - valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

0 - VNA tutkintavankeus.docx - valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

0 - VNA yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano.docx - valtioneuvoston asetusyhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

0 - VNA vkv.docx - valtioneuvoston asetus valvotusta koevapaudesta

0 - VNA yhdistelmä.docx - valtioneuvoston asetus yhdistelmärangaistukseen kuuluvan valvonta-ajan täytäntöönpanosta

VNA vankeus_sv_mh_31.3.docx - vankeusasetus ruotsiksi

VNA tutkintavankeus_sv_mh_31.3.21.docx - tutkintavankeusasetus ruotsiksi

VNA yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano_sv_mh_31.3.docx - yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano ruotsiksi

VNA vkv_sv_mh_31.3.docx - valvottu koevapaus ruotsiksi

VNA yhdistelmä_sv_mh_31.3.docx - yhdistelmärangaistus ruotsiksi

Tidtabell
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 30.4.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet).

Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.

Lausunnon antamisesta ei makseta palkkiota.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen p. 0295 150 520 (juho.martikainen@om.fi).
Sändlista:
JUKO ry    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
KRIS-Suomen keskusliitto ry    
Rikosseuraamusalan Henkilöstöyhdistys RiKHe ry    
Rikosseuraamuslaitos    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Tuomioistuinvirasto    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Vankien omaiset VAO ry    
Vankien vanhemmat ry    
Vankilavirkailijain liitto VVL ry