Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM071:00/2020

Svarstiden gick ut: 9.12.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne valtioneuvoston asetusluonnoksesta merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Bakgrund
Asetusmuutoksessa ehdotetaan muutettaviksi merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (907/2016) siten, että se vastaa merilakiin (674/1994) ehdotettavia bareboat-rahtaukseen liittyviä muutoksia. Asetuksen nimikettä ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 a §, jossa säädettäisiin vaatimuksista, jotka liittyvät bareboat-rahtausta koskevaan hakemukseen.

Merilakiin ehdotetaan tehtäväksi muutoksia, joilla mahdollistettaisiin ns. bareboat-rahtaus, eli ulkomaisessa alusrekisterissä olevan Suomeen ilman miehistöä rahdatun ulkomaisen aluksen hyväksyminen määräajaksi suomalaiseksi ja aluksen rekisteröinti liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin ilman, että se poistetaan toisen valtion alusrekisteristä vastaavaksi ajaksi. Alus olisi tällöin omistuksen osalta merkitty toisen valtion alusrekisteriin ja käytön osalta Suomen rekisteriin. Suomessa järjestelystä käytetään myös nimitystä kaksoisrekisteröinti.

Lisätietoja hallituksen esitystä merilain muuttamisesta (alusten kaksoisrekisteröinnin salliminen eräissä tapauksissa) koskevasta hankkeesta löytyy valtioneuvoston hankkeet-verkkosivulta tunnuksella LVM015:00/2020 (https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM015:00/2020).

Valtioneuvoston asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2021 samanaikaisesti merilain 1 luvun muuttamista koskevan lain kanssa.
Målsättningar

Ehdotetulla muutoksella säädettäisiin hakemuksen ja sen liitteiden vaatimuksista, kun haetaan merilain 1 luvun 1 b §:n nojalla aluksen hyväksymistä suomalaiseksi. Asetusmuutos helpottaisi Liikenne- ja viestintäviraston sekä bareboat-rahtausta suunnittelevien toiminnanharjoittajien toimintaa, sillä se toisi selkeästi esiin hakemusta ja sen liitteitä koskevat vaatimukset.

Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM015:00/2020 - Valtioneuvoston hankkeet -verkkosivu: Hallituksen esitys merilain muuttamisesta (alusten kaksoisrekisteröinnin salliminen eräissä tapauksissa)

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM071:00/2020 - Valtioneuvoston hankkeet -verkkosivu: Valtioneuvoston asetus merilain 1 luvun 1 ja 1 a §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liitteet:
Tidtabell

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 9.12.2020.

Svarsanvisningar för mottagare

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi- sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/23344/2020.
 

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
 

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja hallituksen esitysluonnoksesta antaa ylitarkastaja Katja Peltola, p. +358 295 342 031, katja.peltola@lvm.fi.

Sändlista:
Huoltovarmuuskeskus    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Satamaoperaattorit ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

alusliikenne

merenkulku