Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM LAGUTKASTET OM FÖRVALTNING AV FONDERNA INOM OMRÅDET FÖR INRIKES FRÅGOR OCH DESS DETALJMOTIVERINGAR

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM LAGUTKASTET OM FÖRVALTNING AV FONDERNA INOM OMRÅDET FÖR INRIKES FRÅGOR OCH DESS DETALJMOTIVERINGAR

Diarienummer för begäran om utlåtande: SMDno-2019-572

Svarstiden gick ut: 17.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Inrikesministeriet begär av de parter som nämnts på sändlistan nedan utlåtanden om arbetsgruppens förslag om reformen av bestämmelserna om fonderna för inrikes frågor.

I utkastet till propositionen föreslås att en ny lag stiftas om förvaltning av fonderna för inrikes frågor. I lagen skulle föreskrivas om den nationella beredningen, samordningen, förvaltningen och övervakningen av programmen av Europeiska unionens fonder för inrikes frågor under EU:s programperiod 2021–2027.

I lagen skulle föreskrivas om anordnandet av programarbetet, de nationella behöriga myndigheterna och övriga parter som deltar i verkställigheten av programmen. Vidare skulle man med lagen fastställa allmänna bestämmelser om förutsättningarna och villkoren för, ansökan om samt beviljandet, betalningen och övervakningen av understöd som beviljas ur medel av fonderna för inrikes frågor. Bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001) skulle komplettera de föreslagna bestämmelserna.

Propositionerna har beretts som tjänsteuppdrag i inrikesministeriet med stöd av en arbetsgrupp som ministeriet tillsatte 3.6.2019.

Motiveringarna (bilaga: detaljmotiveringar) på svenska kommer att läggas till på webbplatsen lausuntopalvelut.fi 26.6.2020 då översättningen blir klar.

Bakgrund

För programperioden 2021–2027 kommer det att inrättas tre fonder inom området för inrikes frågor: asyl- och migrationsfonden, fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering som en del av fonden för integrerad gränsförvaltning.

Med Europeiska unionens fondspecifika förordningar om fonderna för inrikes frågor och den allmänna förordningen skapar man ett ramverk för finansieringen av Europeiska unionens inrikes frågor och dess verkställighet. Fondernas syften och tillämpningsområden samt finansierings- och verkställighetsramen definieras i de fondspecifika förordningarna. Allmänna finansieringsregler som gäller alla fonder fastställs i Europeiska unionens allmänna förordning om fonderna för inrikesfrågor. Finansieringsreglerna fastställer bl.a. reglerna för programplaneringen, administrationen och övervakningen av programmen samt understödsformerna. Trots att det är fråga om Europeiska parlamentets och rådets förordningar förutsätter den nya programperioden nationell lagstiftning. Europeiska unionens bestämmelser har upprättats på en allmän nivå, varför det är nödvändigt att fastställa mer detaljerade regler bl.a. för administrationen av fonderna och stödberättigande på en nationell nivå.

Beredningen av Europeiska unionens förordningar pågår fortfarande på EU-nivån.

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Ytterligare information kan begäras av ärendets beredare samt på adressen eusa@intermin.fi

Målsättningar

Syftet med lagutkastet är att föreskriva om förutsättningarna, villkoren och förfarandena för understöd som beviljas ur medel av fonderna för inrikes frågor. Med lagen avser man att verkställa de bestämmelser som förknippas med medlemsstatens organ och anordnandet av deras uppgifter såsom förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning. Syftet med propositionen är också att säkerställa att det nationella understödssystem som grundar sig på fonderna för inrikes frågor administreras och verkställs adekvat.

Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Utlåtandena ska lämnas in senast 17.8.2020

Svarsanvisningar för mottagare

Inrikesministeriet bereder en möjlighet till er att lämna ert utlåtande om lagutkastet och dess detaljmotiveringar. Utlåtanden kan lämnas in till ministeriet även av parter som inte separat har nämnts på sändlistan.

Vi ber er lämna era utlåtanden genom att besvara den begäran om utlåtanden som publicerats på lausuntopalvelu.fi.

Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna sitt utlåtande ska svararen registrera sig och logga in på webbplatsen lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på lausuntopalvelu.fi under punkten Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla inlämnade utlåtanden är offentliga och publiceras på lausuntopalvelu.fi.

Om inlämnandet av ett utlåtande via webbplatsen lausuntopalvelu.fi misslyckas, kan utlåtandet även skickas till inrikesministeriets registratorskontor till adressen kirjaamo@intermin.fi. Vi ber er använda diarienumret SMDno-2019-572 som referens för utlåtandena.

 

Beredare

 

specialsakkunnig Nina Routti-Hietala tfn 0295 488 242

ledande sakkunnig Sanna Virtanen tfn 0295 488 300

Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akava ry    
Aluehallintovirastot    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
ELY-keskukset    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Espoo    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)    
Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f.    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin poliisilaitos    
Helsinki    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeenlinna    
Hätäkeskuslaitos    
Ihmisoikeusliitto ry    
Inkerikeskus ry    
International Organization for Migration (IOM)    
Joensuu    
Joutsenon vastaanottokeskus    
Jyväskylä    
Kajaani    
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ry    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kirkon ulkomaanavun säätiö    
Kokkola    
Kouvola    
Kriisinhallintakeskus (CMC)    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopio    
Lahti    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lappeenranta    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Laura Yli-Vakkuri    
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy    
Lausuntopalvelu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Mikkeli    
Monika-naiset liitto ry    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry.    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu    
Pakolaisneuvonta ry    
Pelastakaa lapset ry    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Pori    
Puolustusministeriö    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen    
Rikosuhripäivystys    
Rovaniemi    
Ruokavirasto    
Seinäjoki    
Sisäministeriö/osastot    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Palopäällystöliitto (SPPL)    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK)    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto (SVYL)    
Suomen Yrittäjät    
Säteilyturvakeskus    
Tampere    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry.    
Tulli    
Turku    
Turun ammattikorkeakoulu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasa    
Valtiokonttori    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarain controller -toiminto    
Vantaa    
WISE Laajan turvallisuuden verkosto    
Väestöliitto ry    
XAMK oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

EU:n sisäasioiden rahastot

EU:s fonder för inrikesfrågor