Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18557/2023

Svarstiden gick ut: 15.1.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om utkastet till förordning om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården. Förordningen innehåller bestämmelser som utfärdas med stöd av den nya lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023) som träder i kraft den 1 januari 2024. Bestämmelserna i förslaget gäller åtkomsträttigheter till kunduppgifter, tillstånd för utlämnande av uppgifter mellan socialvården och hälso- och sjukvården samt sådana personuppgifter som åtnjuter särskilt skydd.
Bakgrund
Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 15 § i den gällande kunduppgiftslagen utfärdat en förordning om åtkomsträttigheter till kunduppgifter (825/2022). Förordningen trädde i kraft den 30 juni 2023. I det förordningsutkast som nu skickas på remiss kompletteras bestämmelserna om åtkomsträttigheterna, som i den nya förordningen även föreslås gälla åtkomsträttigheter till uppgifter i de gemensamma tjänsterna för socialvården och hälso- och sjukvården och till uppgifter som lämnas ut mellan socialvården och hälso- och sjukvården. I förordningsutkastet har man dessutom beaktat responsen om den gällande förordningen om åtkomsträttigheter, till exempel i fråga om åtkomsträttigheter inom uppgifter för utförande av socialservice.

Enligt 53 § i den nya kunduppgiftslagen gäller rätten att få ta del av och att få använda kunduppgifter i de gemensamma social- och hälsovårdstjänsterna sådana kunduppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet av tjänsten. Mellan socialvården och hälso- och sjukvården gäller rätten att få uppgifter, vilket förutsätter att kunden har gett sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Ett undantag till detta krav på samtycke gäller situationer där kunden på grund av minnessjukdom, medvetslöshet eller någon annan motsvarande orsak inte har förutsättningar att bestämma om utlämnandet.

Utöver bestämmelser om åtkomsträtt innehåller förordningsutkastet också bestämmelser om tillstånd för utlämnande av uppgifter mellan socialvården och hälso- och sjukvården och bestämmelser om sådana personuppgifter som åtnjuter särskilt skydd.
Målsättningar
Remissvaren beaktas vid den fortsatta beredningen av förordningsutkastet.

 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 12 januari 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ert utlåtande ska ni registrera er och logga in på webbplatsen lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Utlåtandet kan också lämnas till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo.stm@gov.fi). Hänvisa till ärendenummer VN/18557/2023.

VAHVA-ministerier ombeds använda ärendenummer VN/18557/2023 för utlåtandet i VAHVA.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Specialsakkunnig  Anna Sandberg, anna.sandberg@gov.fi

Konsultativ tjänsteman Outi Äyräs-Blumberg, outi.ayras-blumberg@gov.fi  
 
Sändlista:
Apollonia    
Apotti    
Atostek    
Attendo Oy    
CGI    
Diarium    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Ensi- ja turvakotien liitto    
EskoSystems    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Farmasialiitto    
Hammaslääkäriliitto    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Hyvil    
Hyvinvointiala HALI ry    
Iso: Itä-Suomen    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kela    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Koske: Keski-Suomen    
Kuntoutusyrittäjät    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialueen kirjaamo    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkäriliitto    
Lääkäripalveluyritykset LPY ry    
Mediconsult    
Mehiläinen    
Niuvanniemen sairaala    
NÄE ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Pihlajalinna    
Pikassos: Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poske: Pohjois-Suomen    
Proviisoriliitto    
Psykologiliitto    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab:    
Sairaanhoitajaliitto    
Satakunnan hyvinvointialue    
Socca: Pääkaupunkiseutu    
Socom: Kaakkois-Suomen    
SONet Botnia: Pohjanmaan    
Sosiaalitaito: Länsi- ja Keski-Uusimaa sosiaalialan osaamiskeskus    
Soste    
Sotilaslääketieteen keskus    
Suomen Erikoislääkäriyhdistys ry - SELY    
Suomen Fysioterapeutit ry    
Suomen Patologiyhdistys    
Super    
Talentia    
Tehy    
Terveyssosiaalityö ry    
Terveystalo    
THL    
TietoEVRY    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimintaterapeuttiliitto    
Työterveyslaitos    
UNA    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valteri-koulu    
Valtion koulukodit    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vammaisfoorumi    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Vasso: Varsinais-Suomen    
Verso: Päijät- Hämeen ja Itä-Uusimaa    
VTH    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu