Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn parantamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn parantamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18947/2022-SM-46

Svarstiden gick ut: 4.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Sisäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kriittisen infrastruktuurin  direktiivin (CER-direktiivi) täytäntöönpanemiseksi.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan säädettäväksi laki yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn parantamisesta, ja muutettavaksi turvallisuusselvityslakia, rikosrekisterilakia, lakia rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettua lakia sekä lakia huoltovarmuuden turvaamisesta. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/2557 kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä ja direktiivin 2008/114/EY kumoamisesta, jäljempänä CER-direktiivi
(Critical Entities Resilience Directive). Lisäksi ulkomaanliikenteen satamien satamanpitäjille säädettäisiin velvollisuus varmistaa tiettyjen työntekijäryhmien nuhteettomuus ja luotettavuus turvallisuusselvityslain mukaisella perusmuotoisella henkilöturvallisuusselvityksellä.

CER-direktiivi pantaisiin täytäntöön säätämällä yleislaki yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn parantamisesta. Direktiivi tuo uusia tehtäviä yhteensovittavalle ministeriölle, sektoriministeriöille ja viranomaisille. Toimivalta valvoa olisi sektorikohtaisilla valvontaviranomaisilla. Kriittisiä toimijoita koskevat keskeiset velvoitteet liittyisivät riskiarviointiin, häiriönsietokykyä koskevaan suunnitelmaan ja häiriönsietokyvyn varmistamiseen sekä poikkeamia koskeviin menettelyihin.
Bakgrund
Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2022/2557 kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä ja direktiivin 2008/114/EY kumoamisesta (CER-direktiivi). Direktiivi tuli voimaan 16. tammikuuta 2023 ja jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset viimeistään 17 päivänä lokakuuta 2024. Toimenpiteitä on sovellettava 18 päivästä lokakuuta 2024 lukien.

CER-direktiiviehdotus on osa kokonaisuutta, johon kuuluu uusi kyberturvallisuusstrategia sekä verkko- ja tietoturvadirektiivin päivitys (NIS2 -direktiivi).
Målsättningar
Hallituksen esityksen tavoitteena on CER-direktiivin kansallinen täytäntöönpano.  Hankkeen tavoite on vahvistaa lainsäädännöllä kriittisen infrastruktuurin kriisinkestävyyttä, parantaa toimijoiden häiriönsietokykyä sekä jatkuvuudenhallintaa ja siten vahvistaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä ja kansallista turvallisuutta.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 4.3.2024. 

Ruotsinkielinen materiaali lisätään lausuntopalveluun myöhemmin. Ruotsinkielisille lausunnoille lausuntoaika on 6 viikkoa siitä, kun ruotsinkielinen materiaali on saatavilla. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausunnon. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Valtioneuvoston kansliaa pyydetään erityisesti lausumaan 1. lakiehdotuksen 10 pykälästä (VNTIKE). Huoltovarmuuskeskusta pyydetään huomioimaan lausunnoissaan poolisihteerien huomiot. Traficomia pyydetään jakamaan lausuntopyyntö Suomessa sijaitseville satamille.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. Kaikki palvelussa annetut lausunnot ovat julkisia.

Ministeriöitä pyydetään viemään lausuntonsa asiankäsittelyjärjestelmä VAHVAan asialle VN/18947/2022-SM-46. Muiden tahojen on mahdollista antaa lausunto myös sähköpostitse lähettämällä lausunto sisäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.sm@gov.fi). Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/18947/2022-SM-46.
Beredare
hallitusneuvos Johanna Hakala, sisäministeriö, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 488 452
neuvotteleva virkamies Eero Kytömaa, sisäministeriö, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 488 280
erityisasiantuntija Annina Ceder, sisäministeriö, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 488 262
Ämnesord

sisäministeriö

maanpuolustus, kansallinen turvallisuus, huoltovarmuus