Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om arbetsgruppens betänkande; Genomförandet av ett bolagsrättsligt direktiv om gränsöverskridande företagsomstruktureringar.

Begäran om utlåtande om arbetsgruppens betänkande; Genomförandet av ett bolagsrättsligt direktiv om gränsöverskridande företagsomstruktureringar.

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8908/2021

Svarstiden gick ut: 24.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om utlåtande gällande arbetsgruppens betänkande om genomförandet av ett bolagsrättsligt direktiv om gränsöverskridande företagsomstruktureringar.
Bakgrund
Justitieministeriet inrättade 23.4.2021 en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till bestämmelser som är nödvändiga för att på det nationella planet verkställa bestämmelserna inom bolagsrätt i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar. Arbetsgruppens betänkande har publicerats i maj 2022.

Arbetsgruppen föreslår ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om fusion och delning. Dessutom föreslår arbetsgruppen bland annat att ett bolag i fortsättningen kan flytta sin hemort till en annan EES-stat och ändra sin bolagsform till en bolagsform i den EES-staten. På motsvarande sätt ändras bolagsformen för ett bolag som flyttar från en annan EES-stat till Finland till ett finskt aktiebolag, och dess hemort registreras i Finland.

De principiellt mest betydande ändringarna i arbetsgruppens förslag gäller gränsöverskridande företagsarrangemang där bolag fusioneras, delas eller flyttar sin hemort utomlands. Före ett sådant företagsarrangemang ska Patent- och registerstyrelsen organisera föregripande tillsyn för att undersöka att alla förfaranden och formaliteter har ordnats eller slutförts i Finland och att överföringen inte görs i missbruks- eller bedrägerisyfte. Om Patent- och registerstyrelsen anser att de föreskrivna villkoren uppfylls, ska den utfärda ett intyg över detta och sända intyget till den behöriga myndigheten i den andra staten. Om kraven inte uppfylls, ska förfarandet avbrytas för den tid som tilläggsutredningar görs eller ansökan om verkställighet avslås.

Arbetsgruppen föreslår ändringar också i försäkringsbolagslagen och vissa andra lagar.
Målsättningar
Yttrandena kommer att beaktas vid beslut om lagberedning.
Länkar:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande genom utlåtande.fi senast på fredag den 24 juni 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisningar på webbplatsen utlåtande.fi. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

 Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.
Beredare
Lagstiftningsråd Juha Jokinen ger ytterligare information vid justitieministeriet,
förnamn.efternamn(at)gov.fi, tfn. +358(0)2951 50039.
Sändlista:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Akava ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Business Finland Oy    
Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Ylänen Hannu    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto - Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, oikeusturvayksikkö - Nevanperä Satu    
Euroclear Finland Oy    
Euroclear Finland Oy - Isosomppi Pekka    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry - Wennberg Satu    
Finanssivalvonta    
Finnish Business Angels Network ry    
Finnish Business Angels Network ry - Gaily Amel    
Hanken School of Economics    
Helsingin ulosottovirasto    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto/Apulaisprof. Heikki Marjosola    
Helsingin yliopisto/Prof. Jukka Tapio Mähönen    
Helsingin yliopisto/Prof. Seppo Villa    
Helsingin yliopisto/Prof. Timo Kaisanlahti    
Inderes Oyj    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry - Rantanen Olli    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari ry    
Keskusrikospoliisi    
Kirjanpitolautakunta    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein hallinto-oikeus - Waris Emil    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Listayhtiöiden neuvottelukunta    
Luottomiehet - Kreditmännen ry    
Nasdaq Helsinki Oy - Manninen Risto    
Oikeusrekisterikeskus    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
PricewaterhouseCoopers Oy - Reinikainen Mikko    
Pääomasijoittajat (FVCA) ry    
Pörssisäätiö - Lounasmeri Sari    
SAK ry - Koskinen Timo    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry. - Koskela Antti    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Asianajajaliitto - Toivonen Milla    
Suomen IR-yhdistys ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry - Lakiyksikkö - Lebedeff Pirkka-Petri    
Suomen Kuntaliitto ry - Myllymäki Juha    
Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Pankki    
Suomen Sijoitusanalyytikot ry    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Uusyrityskeskukset ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry - Rasinaho Vesa    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomen Yrittäjät ry - Rytkönen Atte    
Säätiöt ja rahastot ry    
Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta    
Tampereen yliopisto/Prof. Veikko Vahtera    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Turun yliopisto/Prof. Matti Sillanpää    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työeläkevakuuttajat TELA ry - Sved Pirjo    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan yliopisto, kauppatieteiden tiedekunta    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)    
Valtioneuvoston kanslia (omistusohjausosasto)    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Verohallinto - Aaltonen Kari    
Verohallinto/Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Yritysvastuuoikeuden yhdistys ry    
Ämnesord

osakkeenomistaja

yhtiöoikeus

osakeyhtiö

vakuutusyhtiö

yhtiökokous

aktiebolag

aktieägare

yhtiöt

yritysjärjestelyt

sulautuminen

jakautuminen

kotipaikan siirto

velkoja

bolag

bolagsrätt

företagsomstruktureringar

fusion

delning

ombildning

bolagsstämma

borgenär

försäkringsbolag