Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: 3/0008/2017

Svarstiden gick ut: 31.1.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Nykyisin turvallisuusluvasta vapauttamisesta säädetään säteilylain (592/1991) 17 §:ssä ja valvonnasta vapauttamisesta säädetään säteilyasetuksen (1512/1991) 23 §:ssä. Direktiivin 2013/59/Euratom johdannossa todetaan seuraavaa: ”On suotavaa asettaa samat aktiivisuuspitoisuuden arvot sekä toimintojen vapauttamiselle viranomaisvalvonnasta että luvallisista toiminnoista peräisin olevien materiaalien vapauttamiselle vaatimuksista. Laajan tarkastelun jälkeen päätettiin, että IAEA:n julkaisussa Application of the Concepts of Exclusion, Exemption and Clearance suositeltuja arvoja voidaan käyttää sekä vapaarajojen oletusarvoina, jolloin niillä korvataan direktiivin 96/29/Euratom liitteessä I säädetyt aktiivisuuspitoisuusarvot, että yleisinä vapauttamisrajoina, jolloin niillä korvataan arvot, joita komissio suosittaa säteilysuojelua koskevassa asiakirjassa nro 122.”

Määräyksessä esitetyillä vaatimuksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia nykytilaan verrattuna, vaikka osa aiemmista vapaarajojen ja vapauttamisrajojen arvoista muuttuu.
Bakgrund
Euroopan unionissa on annettu 5 päivänä joulukuuta 2013 uusi neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivalta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi sekä direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom, ja 2003/122/Euratom kumoamisesta, jäljempänä säteilyturvallisuusdirektiivi. Säteilylailla ja sen nojalla annettavilla alempiasteisilla säädöksillä täytäntöönpannaan Euroopan unionin uusi säteilyturvallisuusdirektiivi, josta käytetään myös nimikettä BSS-direktiivi (Basic Safety Standards), jolla on kodifioitu yhdeksi direktiiviksi aiemmat viisi säteilysuojelualan direktiiviä, jotka ovat: 1) neuvoston direktiivi 89/618/Euratom säteilyvaaratilanteessa tarvittavia suojelutoimenpiteitä ja noudatettavia ohjeita koskevien tietojen antamisesta väestölle, 2) neuvoston direktiivi 90/641/Euratom ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta työskentelyn aikaisen ionisoivan säteilyn vaaroilta valvonta-alueella, 3) neuvoston direktiivi 96/29/Euratom perusnormien vahvistamisesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (kumottu säteilyturvallisuusdirektiivi), 4) neuvoston direktiivi 97/43/Euratom henkilöiden terveyden suojelemiselta ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä ja direktiivin 84/466/Euratom kumoamisesta (MED-direktiivi), sekä 5) neuvoston direktiivi 2003/122/Euratom korkea-aktiivisten radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta (umpilähdedirektiivi). Lisäksi direktiiviin on sisällytetty oleellisilta osiltaan myös komission suositus sisäilman radonista 90/143/Euratom sitoviksi säännöksiksi muutettuna. Säteilyturvallisuusdirektiivi on vähimmäisvaatimusdirektiivi, jonka edellyttämästä suojelun tasosta voidaan kansallisesti säätää tiukemmin.
Målsättningar
Keskeisenä tavoitteena on saattaa turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamista koskeva määräys vastaamaan uuden säteilylain säädöksiä. Määräyksen liitteissä 1 ja 2 esitetyt vapaarajat ja vapauttamisrajat on saatettu vastaamaan neuvoston direktiivissä 2013/59/Euratom esitettyjä arvoja.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 31.1.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa johtava asiantuntija Eija Venelampi, puh. 09 759 88 245, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi
Sändlista:
Cardirad Oy    
Docrates Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Fennovoima    
Fortum    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin yliopisto, Kemian laitos    
Immuno Diagnostic Oy    
IS-Vet Oy    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos    
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys    
MAP Medical Technologies Oy    
Orion Diagnostica Oy    
Oy GE Healthcare Bio-Sciences Ab    
PET-keskus, Radiokemian laboratorio    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Sairaalafyysikot ry.    
SAM Nordic Oy    
Sonar Oy    
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto    
Suomen radiologiyhdistys ry.    
Suomen röntgenhoitajaliitto ry.    
Suomen Terveystalo Oyj    
Säteilyturvaneuvottelukunta    
Terrafame    
TVO    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
VTT    
Asiasanat

Säteilylaki