Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Bedömningspromemoria om EU:s handel med utsläppsrätter för distribution av fossila bränslen

Bedömningspromemoria om EU:s handel med utsläppsrätter för distribution av fossila bränslen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23899/2023

Svarstiden gick ut: 8.1.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Arbets- och näringsministeriet sänder en bedömningspromemoria som granskar genomförandet av EU:s utsläppshandelsdirektiv på remiss. I den beskrivs kraven på den nya utsläppshandeln för distribution av fossila bränslen, bedöms konsekvenserna och presenteras de nationella genomförandealternativ som direktivet möjliggör.
Syftet med reformen av utsläppshandelsdirektivet är att svara på skärpningen av EU:s utsläppsminskningsmål. Kommissionen lade fram förslag om ändring av utsläppshandelsdirektivet som en del av EU:s 55 %-paket den 14 juli 2021.

Genom uppdateringen av direktivet inrättas ett nytt system för handel med utsläppsrätter för distribution av fossilt bränsle. Det kallas i direktivet system för handel med utsläppsrätter för byggnads- och vägtransportsektorerna samt ytterligare sektorer. De direktivändringar som gäller det nya systemet ska genomföras nationellt senast den 30 juni 2024. 

Den nya utsläppshandeln för distributörer omfattar vägtrafik, separat uppvärmning av byggnader, byggande och det fossila bränslet inom industrin och energiproduktionen som inte omfattas av den nuvarande allmänna utsläppshandeln. Direktivets tillämpningsområde utvidgades i slutskedet av förhandlingarna från kommissionens förslag så att också industri som inte omfattas av den allmänna utsläppshandeln och byggande inkluderades.

Direktivets slutliga tillämpningsområde omfattar i Finland utifrån statistiken för 2021 utsläpp på cirka 14,7 miljoner ton CO2-ekvivalenter, dvs. 53,2 procent av de totala utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn.
 
Bakgrund
Handeln med utsläppsrätter för fossila bränslen är ett nytt separat system som inte är bundet till den nuvarande allmänna utsläppshandeln. Systemet liknar i huvudsak den allmänna utsläppshandeln, dvs. ett system som omfattar hela EU där den aktör som regleringen gäller är skyldig att skaffa ett antal utsläppsrätter som motsvarar deras utsläpp.

Också i detta system auktioneras utsläppsrätterna ut på EU-nivå och för dem fastställs ett gemensamt tak som årligen minskar mot det utsläppsminskningsmål som uppställts. De sektorer som omfattas av utsläppshandeln för distributörer förblir en del av ansvarsfördelningssektorn och omfattas av de nationella målen, dvs. den nya utsläppshandeln är till sin karaktär en EU-omfattande åtgärd för minskning av utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn och inte en egen självständig sektor för minskning av utsläppen. Utsläppshandeln för distributörerna bidrar också till att de nationella klimatmålen enligt klimatlagen (423/2022) uppnås inom ansvarsfördelningssektorn.

Genomförandet av utsläppshandelsdirektivet har beretts sedan hösten 2022. Arbetet inleddes med en bedömning av innehållet i direktivet, behovet av nationell reglering samt handlingsalternativ och deras konsekvenser. Den arbetsgrupp som inrättats för genomförandet av systemet för handel med utsläppsrätter för fossilt bränsle har haft till uppgift att kartlägga ovan nämnda frågor i form av en bedömningspromemoria. Tidsfristen för genomförandet av direktivet är den 31 december 2023 i fråga om den allmänna utsläppshandeln och den 30 juni 2024 i fråga om det nya systemet för handel med utsläppsrätter för distribution av bränsle.
 
Målsättningar
I bedömningspromemorian om utsläppshandeln som gäller distribution av fossila bränslen beskrivs direktivets innehåll, det handlingsutrymme som direktivet möjliggör samt de nationella genomförandealternativen och deras konsekvenser. Remissvaren om bedömningspromemorian utnyttjas vid utarbetandet av den egentliga regeringspropositionen. Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen våren 2024. 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden begärs senast den 8 januari 2024 kl. 16.15. 
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna ge ett utlåtande ska uppgiftslämnaren registrera sig och logga in i tjänsten. Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten.

Även aktörer som inte nämns särskilt i sändlistan kan lämna in sitt utlåtande.

Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan anvisningar - > anvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om det inte är möjligt att lämna ett utlåtande i tjänsten, kan utlåtandet också sändas per e-post till adressen kirjaamo.tem@gov.fi. Vi ber er nämna ärendenummer VN/30314/2022 i utlåtandet.
Beredare
erityisasiantuntija Valtteri Härmälä (tavoitettavissa ma-to 21.12.2023 asti)
Työ- ja elinkeinoministeriö 
+358 295 047 414
valtteri.harmala@gov.fi

erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä (lainsäädännön valmistelu)
työ- ja elinkeinoministeriö
+358 295 047 235

eleonoora.eilitta@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akava    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Autoalan keskusliitto ry    
Autoliitto ry    
Autotuojat ja -teollisuus    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etanoliautoilijat ry    
Gasum    
HSL Helsingin seudun liikenne    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmastopaneeli    
Kaasuautoilijat ry    
Kaupan keskusliitto KKL ry    
Kemianteollisuus ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu​- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Koneyrittäjät    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten liitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
MTK    
MTK    
NEOT    
Neste    
Neste    
Oikeusministeriö    
Paikallisliikenneliitto    
Paikallisvoima    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Sahateollisuus    
SAK    
Senaatti-kiinteistöt    
Sitra    
SOK    
ST1    
ST1    
STTK    
Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)    
Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen lähienergialiitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen taksiliitto r.y.    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Yrittäjät    
Suomen yrittäjät ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry    
Teboil    
Teboil    
Teboil    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Traficom    
Tukes/Finas-akreditointipalvelu    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

päästökauppa

utsläppshandeln