Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om det förslag av arbetsgruppen för reformen av krävande vård utom hemmet som gäller regeringens proposition om lagstiftningen om barnskyddets krävande vård utom hemmet

Begäran om utlåtande om det förslag av arbetsgruppen för reformen av krävande vård utom hemmet som gäller regeringens proposition om lagstiftningen om barnskyddets krävande vård utom hemmet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10164/2019

Svarstiden gick ut: 12.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber särskilt de instanser som nämns i sändlistan lämna yttranden om det bifogade förslaget av arbetsgruppen för reformen av krävande vård utom hemmet som gäller regeringens proposition om lagstiftningen om barnskyddets krävande vård utom hemmet. Även andra instanser än de som nämns i sändlistan kan lämna sitt yttrande i ärendet.

Utkastet till propositionen gäller följande författningar:
 • Lagen om ändring av barnskyddslagen
 • Lagen om statens barnskyddsanstalter
 • Lagen om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
 • Lagen om ändring av socialvårdslagen
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om statens barnskyddsanstalter
Arbetsgruppens centrala förslag:
 • Enligt den föreslagna dimensioneringen av socialarbetarna inom barnskyddet ska en socialarbetare ansvara för högst 35 barn från och med ingången av 2022
 • Tjänsterna inom öppenvården ska specificeras och det föreslås nya stödåtgärder inom öppenvården i syfte att minska behovet av vård utom hemmet
 • Bestämmelserna om valet av platsen för vården utom hemmet ska preciseras och det rehabiliterande innehållet i vården utom hemmet fastställas
 • Rätten hos barn som vårdas utom hemmet att få den basservice och de specialtjänster inom social- och hälsovård som de behöver ska stärkas
 • Den krävande vården utom hemmet ska definieras som en funktionellt integrerad anstalttjänst inom social- och hälsovården
 • Vårdens innehåll och det rehabiliterande innehållet i perioden med särskild omsorg ska förtydligas
 • Det föreslås att en period med särskild omsorg ska vara 90 dygn och att den ska kunna förlängas med 90 dygn av särskilda skäl
 • Ordnandet av särskild omsorg ska koncentreras till statens barnskyddsenheter, privata skolhem och de barnskyddsanstalter som ägs av kommuner och landskap
 • De yrkesmässiga kompetenskraven för barnskyddsanstalternas personal preciseras och personalresurserna för boendeenheterna inom den särskilda omsorgen fastställs
 • Utövningen av offentlig makt och betydande utövning av offentlig makt enligt vad som föreskrivs i 124 § i grundlagen beaktas i fråga om de begränsande åtgärderna och därtill stärks barnets rättsskydd
 • Genom begränsningsåtgärder säkerställs att livet, hälsan och utvecklingen tryggas för barn som använder berusningsmedel
 • Innehållet i barnskyddets eftervård preciseras
 • Det föreslås en ny lag om statens barnskyddsanstalter och uppgifterna vid statens barnskyddsenheter preciseras vad gäller integrerad service inom krävande vård utom hemmet och grundläggande utbildning.
Lagarna planeras träda i kraft vid ingången av 2022.
Bakgrund
Förslagen bygger på den rapport som arbetsgruppen för reformen av krävande vård utom hemmet publicerade den 4 september 2020 (SHM:s rapporter och promemorior 2020:28).

Den 14 mars 2019 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet en arbetsgrupp med uppgift att till den 30 juni 2020 reformera barnskyddslagstiftningen så att innehållet i och strukturerna för barnskyddets vård utom hemmet bättre kan tillgodose behoven hos barn i behov av krävande särskilt stöd.

Arbetsgruppen fick till uppgift att utreda 1) den helhet av sektorsövergripande tjänster för vård utom hemmet som behövs, 2) hurdan sektorsövergripande helhet och struktur barn i behov av krävande särskilt stöd behöver inom vården, omsorgen och stödjandet av självständigheten samt hur vården utom hemmet anknyter till en förändring och reform av servicestrukturen, 3) hur man ska säkerställa mentalvårds- och missbrukartjänster och annat behövligt stöd inom social- och hälsovård för barn som är placerade i vård utom hemmet, 4) de begränsande åtgärdernas syfte, mål och behov av ändringar i barnskyddslagen och 5) den roll som vården utom hemmet har och stödet från denna när barnet genomgår grundskolan och utbildning på andra stadiet och etablerar sig i arbetslivet. Utifrån utredningen utarbetade arbetsgruppen förslag i form av en regeringsproposition. 

I sina förslag har arbetsgruppen beaktat riksdagens kläm (RSv 317/2018 rd – RP 237/2018 rd) och utvärderat rätten till en balanserad utveckling och välbefinnande hos barn i vård utom hemmet och användningen av de begränsningar som ingår i barnskyddslagen.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att göra arbetsbördan lättare för socialarbetarna inom barnskyddet och att effektivisera högklassiga tjänster inom barnskyddets öppenvård och vård utom hemmet och på så sätt förebygga uppkomsten av placeringsbehov för barn samt att förkorta placeringarnas varaktighet, minska förflyttningarna mellan platser för vård av barn utom hemmet, minska regionala skillnader orsakade av konkurrensutsättning och främja möjligheterna till återförening av familjer.

Genom propositionen kan rätten till de social- och hälsovårdstjänster som de barn som placerats i vård utom hemmet behöver stärkas, vilket samtidigt minskar behovet av perioder av särskild omsorg i och med att problemen angrips så tidigt som möjligt.  Syftet med propositionen är att trygga att en period av särskild omsorg är tillräckligt lång för att man ska kunna bryta självskadebeteende och allvarliga missbruksproblem hos barn och inleda planmässig rehabilitering.
Länkar:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162414/STM_2020_28_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y - Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti / Slutrapport av arbetsgruppen för reformen av krävande vård utom hemmet (på finska)

Bilagor:
Tidtabell
Vi tar emot utlåtanden till den 12 februari 2021. Vi beaktar endast de utlåtanden som lämnats in inom den angivna tiden.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi önskar att utlåtandet ges genom att svara på den enkät som publicerats i tjänsten utlåtande.fi, som innehåller både strukturerade och öppna frågor om arbetsgruppens utkast till regeringens proposition. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. I slutet av enkäten har du också möjlighet att lämna fritt formulerade kommentarer. De ministerier, som använder VAHVA-ärendehanteringssystemet ber att spara sitt ansvar i VAHVA-ärende VN/10164/2019.

Du behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi-tjänsten. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om du behöver hjälp med att använda tjänsten kan du kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ger
Susanna Hoikkala, 02951 63482, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn@stm.fi
Tiina Muinonen, 02951 63185, regeringssekreterare, fornamn.efternamn@stm.fi
Sändlista:
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området    
ADHD-liitto    
Akaan kaupunki    
A-klinikkasäätiö    
Ammatillisten perhekotien liitto APKL ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Arjessa Oy    
Attendo    
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Enontekiön kunta    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Familar Oy    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Haapajärven kaupunki    
Hailuodon kunta    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Inarin kunta    
ITLA    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Itä-Suomen yliopisto, hyvinvointioikeuden instituutti    
Janakkalan kunta    
Joutsan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom    
Kaarinan kaupunki    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalliola-konserni    
Kangasalan kaupunki    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kaskisten kaupunki    
Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus    
Kehitysvammaisten tukiliitto    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kirkkonummen kunta    
Kittilän kunta    
Kokemäen kaupunki    
Korsnäsin kunta    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Kynnys ry    
Kärsämäen kunta    
Lagmansgården    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinlahden kunta    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit    
Lapsuudentutkimuksen seura    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Limingan koulutuskeskus    
Limingan kunta    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Mielenterveyden keskusliitto    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Naantalin kaupunki    
Niuvanniemen sairaala    
Nokian kaupunki    
Nuorisotutkimusverkosto    
Nuorten Ystävät    
Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oriveden kaupunki    
Osallisuuden aika ry    
Oulun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Pedersören kunta    
Pelastakaa Lapset ry    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhehoitoliitto ry    
Perhekuntoutuskeskus Lauste    
Perusturvaliikelaitos Saarikka    
Pesäpuu ry    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Puolangan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pälkäneen kunta    
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Riihimäen kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Sairilan koulukoti    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sippolan koulukoti    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
SOS Lapsikylät    
Sosiaali- ja terveysministeriö: OHO, SVO, TUTO, APO, TTO, YTO/TOK, YTO/YPA    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos    
Sosiaaliasiamiehet ry    
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta    
Sosiaalityön tutkimuksen seura    
Sosiaalityöntekijöiden seura    
Sosnet    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Mielenterveysseura    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Punainen Risti    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska Finlands Folktinget    
Säkylän kunta    
Taivalkosken kunta    
Talentia ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto, sosiaalityö    
Tays / EVA-yksikkö    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta    
Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät – TESO ry    
Tervolan kunta    
Tietosuojavaltuutettu    
Tornion kaupunki    
Tuomioistuinvirasto    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto, sosiaalityön oppiaine    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion koulukodit    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Vehmaan kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Vuorelan koulukoti    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten yhdistys ry    
Ylitornion kunta    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki