Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20458/2021

Svarstiden gick ut: 28.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta.

Kyseessä on niin sanotun PRIIPS/UCITS Quick Fix -paketin kansallinen täytäntöönpano, jolla pyritään välttämään päällekkäisten tiedonantovelvollisuuksien syntyminen sen jälkeen, kun paketoitujen sijoitustuotteiden avaintietoasetuksen (PRIIP-asetus) mukainen siirtymäaika päättyy tämän vuoden lopulla. Osana tätä pakettia annettiin direktiivi sijoitusrahastodirektiivin muuttamisesta, jonka täytäntöönpanosta HE-luonnoksessa on kyse.
Bakgrund
Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät joulukuussa 2021 pidentää yhdellä vuodella paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista annetun PRIIP-asetuksen (EU) N:o 1286/2014 avaintietoasiakirjan laatimiseen myönnettyä erityistä siirtymäaikaa sijoitusrahastojen (UCITS) osalta. Pidennetty siirtymäaika päättyy 31.12.2022, minkä jälkeen PRIIP-asetuksen säännöksiä aletaan soveltaa myös näihin toimijoihin.

Samassa yhteydessä Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat myös sijoitusrahastodirektiivin muuttamista koskevan direktiivin (EU) 2021/2261, joka koskee avaintietoasiakirjojen käyttöä sijoitusrahastodirektiivissä säädettyjen sijoittajalle annettavia avaintietoja koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

Sijoitusrahastodirektiivin muutoksen tarkoituksena on välttää päällekkäiset tiedonantovaatimukset sijoittajaa kohtaan sen jälkeen, kun PRIIP-asetuksen mukainen siirtymäaika on sijoitusrahastojen osalta päättynyt. PRIIP-asetuksen mukainen avaintietoasiakirja ja sijoitusrahastodirektiivin mukainen avaintietoesite kattavat olennaisilta osin samat tiedonantovaatimukset, joten tarkoituksena on varmistaa, etteivät sijoittajat jatkossa saisi samasta sijoitusrahastosta molempia asiakirjoja.

Jäsenvaltioiden on julkaistava direktiivin noudattamisen edellyttämät kansalliset säännökset viimeistään 30.6.2022 ja sovellettava niitä 1.1.2023 alkaen.
Målsättningar
Hankkeen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön sijoitusrahastodirektiivin muuttamista koskeva direktiivi. Direktiivin täytäntöönpanon määräaika on 30.6.2022.

Kansallisella täytäntöönpanolla muutetaan sijoitusrahastolakia siten, että vaatimukset sijoittajalle annettavasta avaintietoesitteestä täyttäisi jatkossa myös PRIIP-asetuksen mukainen avaintietoasiakirja.

PRIIP-asetuksen mukaisen siirtymäajan päättymisen johdosta on syytä tehdä muutoksia myös vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain säännöksiin ei-ammattimaiselle asiakkaalle annettavasta avaintietoesitteestä.
Linkit

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L2261&from=EN - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2021/2261 direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse avaintietoasiakirjojen käytöstä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) rahastoyhtiöiden toimesta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L2261&from=EN - Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2261 om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad av förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM107:00/2021 - Linkki valtioneuvoston hankesivulle.

Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 28.3.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Valtiovarainministeriö varaa jakelussa mainituille tahoille mahdollisuuden antaa lausunto asiassa. Lausuntopyyntö on julkinen, ja lausunnon saa antaa myös muu kuin edellä mainittu taho.

Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 28.3.2022 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja valtiovarainministeriössä antaa neuvotteleva virkamies Tiina Heinonen (etunimi.sukunimi@gov.fi).
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Nasdaq Helsinki Oy    
Oikeusministeriö    
Osakesäästäjien Keskusliitto ry    
Pörssisäätiö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Pankki    
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry / Pääomasijoittajat    
Suomen Yrittäjät ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta