Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Sallan Saijan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma, lausuntopyyntö

Sallan Saijan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma, lausuntopyyntö

Diarienummer för begäran om utlåtande: LAPELY/4632/2023

Svarstiden gick ut: 23.11.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Sallan Saijan maisema-alueen maanomistajia ja viranomaistahoja lausumaan mielipiteensä Saijan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmasta 22.11.2023 mennessä.  Saijaan on perustettu maakunnallinen luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue vuonna 2007.

Saijan kyläyhdistys on tehnyt vuonna 2022 Lapin ELY-keskukselle aloitteen luonnonsuojelulain 32§ mukaisen (1096/1996) valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamisesta. Uuden luonnonsuojelulain 91§:n (9/2023) nojalla maisemanhoitoalue voidaan perustaa luonnon ja kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Saijan maisema-alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi valtioneuvoston päätöksellä (YM 2021/70). ELY-keskus on todennut, että luonnonsuojelulain mukaiset perustamisen edellytykset täyttyvät. Maisemanhoitoalueen perustaminen edellyttää lisäksi ajantasaista maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmaa ja maanomistajien myönteistä suhtautumista asiaan.

Nyt lausuttavana olevan suunnitelman laatimisesta on vastannut Maisemasuunnittelu UOMA. Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden noudattaminen on maanomistajille vapaaehtoista. Tavoitteena on kannustaa asukkaita ja muita tahoja hoitamaan Saijan arvokasta kulttuuriympäristöä pitkäjänteisesti ja hakemaan työlle taloudellista tukea.
 
Liitteet:

Saijan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma lausunnoille 23102023_Optimized.pdf - Saijan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma luonnos

Karttaliite Saijan maisema-alue.pdf - Saijan maisema-alue rajaus

Tidtabell
Lapin ELY-keskus pyytää alueen maanomistajia ja viranomaistahoja lausumaan mielipiteensä Saijan valtakunnallisen maisemanhoitoalueen perustamisesta ja sen pohjaksi laaditusta maisemanhoito- ja käyttösuunnitelmasta 22.11.2023 mennessä.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi 

Lausunnossa tulee mainita asianumero
LAPELY/4632/2023.

HUOM! Kaikki lausuntopalvelu.fi:ssä annetut lausunnot ovat julkisia.

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa Marjut Kokko, p. 0295 037 380,marjut.kokko@ely-keskus.fi Jari Pasanen, puh.0295 037 476,jari.pasanen@ely-keskus.fi ja Sanna Haapala, puh. 0295 037 105,sanna.haapala@ely-keskus.fi

 
Sändlista:
Marjut Kokko