Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - ÄNDRING AV FÖRORDNINGEN OM UTSÖKNINGSAVGIFTER

ÄNDRING AV FÖRORDNINGEN OM UTSÖKNINGSAVGIFTER

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27145/2020

Svarstiden gick ut: 15.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Justitieministeriet ber om ert utlåtande om ändringen av förordningen om utsökningsavgifter.

Bakgrund
Enligt lagen om utsökningsavgifter (34/1995) är utsökningsavgifter vid verkställighet som gäller penningfordringar tabellavgift, behandlingsavgift, försäljningsavgift och redovisningsavgift.

För varje belopp som redovisas till en borgenär ska borgenären betala redovisningsavgift. Redovisningsavgiften är 1,45 % av det belopp som redovisas, dock högst 500 euro per gång. Närmare bestämmelser om redovisningsavgiften utfärdas genom förordningen om utsökningsavgifter (35/1995), dock så att dess belopp enligt bestämmelsen i utsökningsbalken inte får överstiga 2 % av det belopp som redovisas.

Det nya Utsökningsverket enligt en modell med ett enda ämbetsverk inledde sin verksamhet den 1 december 2020. Före övergången till modellen med ett enda ämbetsverk fanns det 22 utsökningsverk som alla separat redovisade veckovis så att redovisningsavgift kunde uppbäras hos varje ämbetsverk. I och med den nya strukturen med ett ämbetsverk ska alla penningmedel i fortsättningen redovisas på en gång, men maximibeloppet för redovisningsavgiften är 500 euro. Detta kommer att minska inflödet av redovisningsavgifter, eftersom systemet med flera redovisningar i fråga om yrkesmässigt verksamma borgenärer ersätts med engångsredovisning. Därmed kommer redovisningsavgiftens faktiska procentuella andel att bli betydligt mindre än 1,45 %.

 
Målsättningar

Det föreslås ändringar i fastställandet av redovisningsavgiften. Redovisningsavgiftens storlek på 1,45 % av det belopp som redovisas förblir oförändrad, men det föreslås att maximibeloppet höjs från 500 euro till 5000 euro per gång.

Utgångspunkten i förslaget är att redovisningsavgiftens andel av inkomsterna av utsökningsavgiften ska hållas så nära den nuvarande nivån som möjligt när basprocentsatsen förblir oförändrad. Även om höjningen i fråga om maximibeloppet är stor innebär den för en enskild som ansöker om utsökning ändå inte någon oskälig förändring, eftersom redovisningsavgiften fortfarande är 1,45 % för varje redovisning. Maximibeloppet för redovisningsavgiften inverkar mest på avgifterna för yrkesmässigt verksamma borgenärer. Om inget ändras skulle avgifterna för dessa sjunka särskilt mycket till följd av ändringen av ämbetsverksstrukturen.

Syftet med den föreslagna ändringen är inte att öka beloppet av inkomster av utsökningsavgifterna. Inverkan på det influtna beloppet av utsökningsavgifter är relativt liten och i förhållande till det totala beloppet ytterst liten.

Bilagor:
Tidtabell

Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 15 januari 2021.

Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi).
Beredare

Ytterligare upplysningar ges av Antti Rein, specialsakkunnig, e-post: fornamn.efternamn@om.

Sändlista:
Finanssiala ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto r.y.    
Valtakunnanvoudin kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

ulosotto; ulosottomaksu

utsökning