Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområdet för åren 2022-2027

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Diarienummer för begäran om utlåtande: VARELY / 5081 / 2020

Svarstiden gick ut: 14.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Turun rannikkoalue on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut Turun rannikkoalueen tulvaryhmän ohjauksessa ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Nyt laadittu suunnitelmaehdotus on jatkoa vuosille 2016-2021 laaditulle tulvariskien hallintasuunnitelmalle. 
Tausta
Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvakarttojen laatiminen merkittäville tulvariskialueille sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen niille vesistöille tai meren rannikon alueille, joilla on vähintään yksi merkittävä tulvariskialue. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tekemän tulvariskien alustavan arvion perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 Turun rannikkoalueen merkittäväksi tulvariskialueeksi mm. alueella sijaitsevien yhteiskunnan toiminnalle tärkeiden satamatoimintojen, ympäristöä pilaavien laitosten ja toimintojen sekä tulvatilanteessa katkeavien liikenneyhteyksien takia. Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi perustuu tulvariskien hallinnasta säädettyyn lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010).

 
Tavoitteet
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 14.5.2021 mennessä. Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden seurantaa, toteutettavuutta sekä vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Mielipiteet käsitellään tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Viranomaisilla, sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmaehdotuksesta, siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta kansallisesti samaan aikaan järjestettävässä kuulemisessa 2.11.2020-14.5.2021. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy suunnitelman 22.12.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä. Mielipiteet tulee lähettää ensisijaisesti ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi) tai tarvittaessa kirjepostilla (PL 236, 20101 TURKU). Palautetta voi antaa myös www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen puh. 0295 022 953, s-posti juha-pekka.triipponen@ely-keskus.fi sekä vesitaloussuunnittelija Ilkka Myllyoja puh. 0295 022 911, s-posti ilkka.myllyoja(a@ely-keskus.fi Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.
Jakelu:
VARELY    
VARELY