Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2434/2018

Svarstiden gick ut: 21.9.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Komissio antoi 23.4.2018 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston dirketiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (COM(2018) 218 final). Ehdotuksella pyritään parantamaan unionin oikeuden täytäntöönpanon tehokkuutta luomalla unionitasoiset yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset väärinkäytöksistä ilmoittajien suojelulle. Direktiivillä halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Komission ehdotuksen käsittely on aloitettu neuvoston työryhmässä kesäkuussa 2018 ja kokouksia on tähän mennessä ollut kaksi. Valtioneuvoston U-kirjelmä hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 20.6.2018 ja se on toimitettu eduskunnalle. Tarkoitus on täsmentää valtioneuvoston kantaa ja vaikutusarviointeja alkusyksystä 2018.
Liitteet:

COM(2018) 218 final.fi.pdf - Komission ehdotus

COM(2018) 218 final liite.pdf - Komission ehdotuksen liite

COM(2018) 218 final.sv.pdf - Kommissionens förslag

COM(2018) final. bilaga.pdf - Bilaga till komissionens förslag

U kirjelmä 37.2018.pdf - U kirjelmä 37/2018 vp.

U kirjelmä 37.2018 ruotsi .pdf - Statsrådets U-skrivelse U 37/2018 rd

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 21.9.2018
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne komission direktiiviehdotuksesta unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (COM(2018) 218 final) ja tätä koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 37/2018 vp.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostilla tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Tia Möller, puh. 02951 50105 ja sähköpostiosoite tia.moller(at)om.fi.
Sändlista:
Akava ry    
Avoin Ministeriö ry.    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry.    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Espoon kaupunki    
Finanssivalvonta    
Finnwatch ry.    
Fira Oy    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)    
Hätäkeskuslaitos    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän kaupunki    
Kalatalouden Keskusliitto    
Keskuskauppakamari ry.    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Liikenteen turvallisuuskeskus Trafi    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa    
Nokia Corporation    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry.    
Open Knowledge Finland ry.    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Päivittäistavarakauppa PTY    
Sisäiset Tarkastajat ry.    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Stora Enso Oyj    
STTK ry    
Suomen Ammattikalastajaliitto ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.    
Suomen asianajajaliiton valvontalautakunta    
Suomen Journalistiliitto ry.    
Suomen Kuntaliitto ry.    
Suomen Yrittäjät ry.    
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
The European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI)    
Tietosuojavaltuutettu    
Transparency International Suomi ry.    
Tullihallitus    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Tutkivan journalismin yhdistys ry.    
Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomi    
Työsuojelun vastuualue Lounais-Suomi    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Vantaan kaupunki    
Verohallinto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yritysvastuuverkosto FIBS ry.    
Asiasanat

korruptio, ilmoittajien suojelu, perusoikeudet, työsuojelu