Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets jämställdhetspolitiska redogörelse

Statsrådets jämställdhetspolitiska redogörelse

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22132/2020

Svarstiden gick ut: 22.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Statsrådet överlämnade den första redogörelsen om jämställdheten mellan kvinnor och män till riksdagen år 2010. Nu är det dags att bereda en ny jämställdhetspolitisk redogörelse. Statsrådets jämställdhetspolistiska redogörelse gäller jämställdhet mellan alla kön. Regeringen har för avsikt att överlämna redogörelsen till riksdagen före utgången av 2021.

Den finländska jämställdhetspolitiken gäller jämställdhet mellan alla könen. Jämställdhetspolitiken beaktar förutom kön även andra skillnader som påverkar människans ställning i samhället, såsom ålder och etniskt ursprung. Den finländska jämställdhetspolitiken baserar sig på jämställdhetslagen, EU-rätten, internationella människorättsförbindelser, jämställdhetsredogörelsen och regeringens riktlinjer. Jämställdhetsarbete utförs vid alla ministerier till exempel genom att beakta på vilket sätt ett beslut som fattats påverkar de olika könen.
 
Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en grundläggande rättighet. Det allmänna har till uppgift att säkerställa att de tillgodoses. I praktiken innebär det god förvaltning och gott beslutsfattande, främjande av jämställdhet, att lika rättigheter och möjligheter tryggas samt avskaffande av diskriminering.
 
Redogörelsen bereds i en arbetsgrupp bestående av social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet samt en grupp av experter. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av helheten. Redogörelsen behandlas under ledning av Thomas Blomqvist, minister med ansvar för jämställdhetsfrågor, i en grupp som består av statssekreterare. Beslutet om överlämnandet av redogörelsen fattas i sinom tid vid statsrådets allmänna sammanträde.
 
Bakgrund
Redogörelsen är en riktlinje för statsrådets strategiska verksamhet. I statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken fastställs de långsiktiga nationella målen för jämställdhetspolitiken. Därför behandlar redogörelsen förändringarna i omvärlden och deras förutsebara konsekvenser för jämställdheten fram till slutet av 2020-talet.

Redogörelsen utarbetas på ett sådant sätt att den är lättläst och tillgänglig. Redogörelsens kompakta form och de tydliga, mätbara målen ökar dess genomslagskraft.
 
Syftet är att skapa en enhetlig helhet av redogörelsen och det system för uppföljning av jämställdheten inom staten och de olika förvaltningsområdena, som ska utvecklas efter att redogörelsen är klar.
 
Jämställdheten berör människans alla livsskeden och all samhällelig verksamhet i Finland. Som redskap vid beredningen av redogörelsen har man använt en strukturering som baserar sig på olika livsområden. Syftet med den är att hitta de viktigaste förändringarna i omvärlden och deras konsekvenser för alla kön.
 
Temaområdena är:
 
a)   Vård och omsorg
b)   Bildning, utbildning och vetenskap
c)   Arbete och näring
d)   Välfärd, hälsa och levnadsförhållanden
e)   Frihet, integritet, säkerhet och privatliv
f)    Delaktighet
g)   Rättsskydd
h)   Makt och resurser
 
Målsättningar
Social- och hälsovårdsministeriet ber om era synpunkter på vilka frågor som bör beaktas vid beredningen av statsrådets redogörelse om jämställdhet mellan könen och vilka nationella mål som bör ställas upp i redogörelsen. Alla medborgare och organisationer kan lämna utlåtanden.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden kan lämnas till fredagen den 22 januari 2021 kl. 16.15.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Avsikten är att utarbeta en kärnfull redogörelse som har genomslag. Det här innebär att saker ska sättas i prioritetsordning. Svara kort och koncist på frågorna nedan i de fält som reserverats för dem. Du behöver inte svara på alla frågor.
 
Observera att redogörelsen gäller jämställdhet mellan alla kön.
 
I den första delen (fråga 1) efterlyses synpunkter på vilka framtida jämställdhetsfrågor som borde behandlas i redogörelsen. I den andra delen (frågorna 2 och 3) kan ni föreslå vilka nationella, långsiktiga jämställdhetspolitiska mål som bör ställas upp i redogörelsen. I den tredje delen (frågorna 4 och 5) kan förslag läggas fram bland annat om utvecklandet av lagstiftningen och individens rättsskydd. I slutet har det reserverats utrymme för eventuella andra synpunkter (fråga 6).
 
Vi ber er lämna ert utlåtande senast fredagen den 22 januari 2021 kl. 16.15. Vi beaktar endast de utlåtanden som lämnats in inom den angivna tiden.
 
Utlåtandena lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi. De behöver inte skickas separat per e-post eller post.
 
Du måste registrera dig och logga in på webbplatsen utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen www.utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Mer information om remissbehandlingen kan begäras per e-post: tasy@stm.fi. Lägg till omnämnandet  ”Jämställdhetspolitisk redogörelse” i rubrikfältet. Observera att utlåtandet inte skickas per e-post utan ges via webbplatsen utlåtande.fi.
 
Sändlista:
AKAVA    
A-klinikkasäätiö    
Allianssi    
Ammattiliitto Pro    
Amnesty International    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Asianajajaliitto    
Barnavårdsföreningen    
Demarinaiset    
Eduskunnan naisverkosto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eduskunnan tasa-arvoneuvosto    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT    
Elatusvelvollisten liitto    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Eläketurvakeskus    
Eläkkeensaajien keskusliitto    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO    
Eurooppanaiset ry    
Exit ry    
Feministinen puolue    
Fingo    
Hanken, Management and Organisation    
HEUNI    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Insinööriliitto    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JyTy    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS    
Kansallinen Kokoomus    
Kasvatuksen ja koulutuksen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus AGORA    
KD Naiset    
KD nuoret    
Kehitysvammaliitto    
Keskuskauppakamari    
Keskustanuoret    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kokoomuksen Nuorten Liitto    
Kokoomusnaiset    
Kuntaliitto    
Kuntatyönantajat KT    
Kurdiliitto    
Kynnys ry    
Lakimiesliitto    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liike Nyt    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikkeen Naiset    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Miehet ry    
Mielenterveyden keskusliitto MJKL    
Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL    
Miessakit ry    
Miesten tasa-arvo ry    
Monika-Naiset liitto    
Monimuotoiset perheet –verkosto    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen keskusliitto NJKL    
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS    
Naisten Linja    
Nuorisotutkimusseura    
Oikeusministeriö    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla    
Omaishoitajaliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Pakolaisneuvonta    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Palvelualojen työnantajat PALTA    
Pelastusarmeija    
Perheyritysten liitto    
Perussuomalainen Nuoriso    
Perussuomalaiset    
Perussuomalaiset Naiset    
Plan International Suomi    
Pro-tukipiste    
Puolustusministeriö    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen    
Rauhankasvatusinstituutti    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
Sámi Soster ry    
Sateenkaariperheet ry    
SETA    
Siirtolaisinstituutti    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosialidemokraattiset Nuoret    
STTK    
Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus    
Sukupuolen tutkimuksen seura    
Sukupuolentutkimuksen valtakunnallinen verkosto HILMA    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Ekonomit    
Suomen Keskusta    
Suomen Keskustanaiset    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen Sosialidemokraattinen puolue    
Suomen Vanhempain liitto    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO    
Suomen YK-liitto    
Suomen YK-nuoret    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL    
Suomen Yrittäjät    
Svensk Ungdom    
Svenska folkpartiet i Finland    
Svenska Kvinnoförbundet    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE    
Tasa-arvotiedon keskus THL    
Tasa-arvovaltuutettu    
TEHY    
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Trasek ry    
Tulevaisuuden tutkimuskeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
UN Women Suomi    
Vailla vakituista asuntoa ry    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtionvarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhustyön keskusliitto    
Vasemmistoliitto    
Vasemmistonaiset    
Vasemmistonuoret    
Veronmaksajien keskusliitto    
Vihreä liitto    
Vihreät naiset    
Vihreät nuoret    
Väestöliitto    
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi, ihmisoikeusinstituutti    
Ämnesord

tasa-arvopoliittinen selonteko, tasa-arvoselonteko, tasa-arvo

sukupuolten tasa-arvo, tasa-arvopolitiikka, perusoikeudet, ihmisoikeudet

jämställdhetspolitisk redogörelse, jämställdhetsredogörelse, jämställdhet

jämställdhet mellan könen, jämställdhetspolitik, grundrättigheter, mänskliga rättigheter