Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Säkerheten på fiskefartyg

Kalastusalusten turvallisuus

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/565223/03.04.01.00/2019

Svarstiden gick ut: 4.7.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta ”Kalastusalusten turvallisuus”.
Liitteet:
Aikataulu
Määräysluonnoksesta pyydetään lausuntoja viimeistään 4.7.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia.

Mikäli lausunnonantaja katsoo, että annettava lausunto sisältää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse (word-muodossa) osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Lausunnon viitetiedoksi pyydetään merkitsemään määräysluonnoksen asianumero TRAFICOM/565223/03.04.01.00/2019.
Valmistelijat
Esa Häkkinen, esa.hakkinen(at)traficom.fi, puh.  029 5347 079
Reetta Timonen, reetta.timonen(at)traficom.fi, puh. 029 5345 052