Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Säkerheten på fiskefartyg

Säkerheten på fiskefartyg

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/565223/03.04.01.00/2019

Svarstiden gick ut: 4.7.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket (Traficom) begär utlåtanden om ett utkast till föreskrift om Säkerheten på fiskefartyg.
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen sänd in ert utlåtande senast den 4 juli 2020.
Svarsanvisningar för mottagare

Alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.

Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version per e-post (Word-format) till adressen registrator@traficom.fi och eller per post, adress Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM. Anteckna föreskriftens ärendenummer TRAFICOM/565223/03.04.01.00/2019 som referens i utlåtandet.

Beredare
Esa Häkkinen, esa.hakkinen(at)traficom.fi, tfn  029 5347 079
Reetta Timonen, reetta.timonen(at)traficom.fi, tfn 029 5345 052