Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om handelsregistret

Statsrådets förordning om handelsregistret

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30978/2022

Svarstiden gick ut: 20.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet begär ert utlåtande om bifogade utkast till statsrådets förordning om handelsregistret. Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 20 januari 2023.
 
Bakgrund
Den 27 oktober 2022 lämnade regeringen till riksdagen regeringspropositionen RP 244/2022 med förslag till ny handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt till vissa lagar som har samband med dem. Den föreslagna handelsregisterlagen innehåller flera bemyndiganden för statsrådet att utfärda förordning. Bemyndigandena att utfärda förordning gäller förandet av handelsregistret, utlämnandet av uppgifter, de uppgifter som ska antecknas i registret, sättet att göra anmälan till handelsregistret samt de uppgifter och bilagor som ska lämnas om grunden för en anmälan till handelsregistret.

En central ändring jämfört med nuläget är för det första att bestämmelser om olika anmälningsskyldigas registeranteckningar i fortsättningen huvudsakligen utfärdas genom förordning. En annan central ändring i fråga om vissa juridiska personer är att den handling som anmälan till handelsregistret grundar sig på inte längre ska fogas till anmälan i fråga om valet av den person som antecknas i registret, utan att endast vissa uppgifter om valet ges genom registeranmälan. Genom detta förbereder man sig på automatiseringen av registeranteckningar om ansvarspersoner.

Handelsregisterlagen och den statsrådsförordning som utfärdats med stöd av den bildar en helhet, varvid förordningen avses träda i kraft samtidigt som handelsregisterlagen. Förordningen beräknas träda i kraft huvudsakligen under det första halvåret 2023. Utifrån remissvaren begrundar man till exempel en senare tidpunkt för ikraftträdandet i fråga om bestämmelserna om att anmälningarna inte behöver bilagor om detta krävs för det tekniska genomförandet.
 
Bilagor:

PerustelumuistioKRA.pdf - Asetusmuistioluonnos

KR_VNasetus_FI.pdf - Asetusluonnos

HR_SRförordning_SV.pdf - Utkast till förordning

Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 20 januari 2023.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena lämnas in senast den 20 januari 2023 genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i tjänsten Utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

Om ni ändå inte kan ge ert utlåtande i Utlåtande.fi, kan utlåtandet också sändas per e-post till adressen kirjaamo.tem@gov.fi eller per brev till adressen arbets- och näringsministeriet, PB 32, 00023 STATSRÅDET. Vi ber er ange diarienumret VN/30978/2022 som referens för utlåtandet.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på adressen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi.
 
Beredare
Mer information ges av

Specialsakkunnig Jyri Oksanen
E-post: förnamn.efternamn@gov.fi
tfn. 029 504 7123
 
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Poliisihallitus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen taloushallinto ry    
Suomen tilintarkastajat ry    
Suomen yrittäjät ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ämnesord

kaupparekisterilaki