Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Diarienummer för begäran om utlåtande: VARELY/5081/2020

Svarstiden gick ut: 14.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Kokemäenjoen vesistöalue on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut Kokemäenjoen tulvaryhmän ohjauksessa ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Nyt laadittu suunnitelmaehdotus on jatkoa vuosille 2016-2021 laaditulle tulvariskien hallintasuunnitelmalle.
 
Bakgrund
Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi, tulvakarttojen laatiminen merkittäville tulvariskialueille sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen niille vesistöille tai meren rannikon alueille, joilla on vähintään yksi merkittävä tulvariskialue. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tekemän tulvariskien alustavan arvion perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 Kokemäenjoen vesistöalueella sijaitsevat Porin ja Huittisten kaupungit merkittäviksi tulvariskialueiksi mm. alueiden runsaan asukasmäärän, elinkeinotoimintojen ja muiden yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen sekä tulvatilanteessa katkeavien liikenneyhteyksien takia. Tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessi perustuu tulvariskien hallinnasta säädettyyn lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010).
 
Målsättningar
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 14.5.2021 mennessä. Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, saavutetaanko esitetyillä toimenpiteillä valitut tulvariskien hallinnan tavoitteet ja onko toimenpiteiden seurantaa, toteutettavuutta sekä vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin arvioitu riittävästi. Mielipiteet käsitellään tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa.
 
Linkit

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Kokemäenjoen vesistöalueen suunnitelma löytyy yo. verkkosivun tulvariskien hallinta -osiosta

Liitteet:

Kuulutus_Kokemäenjoki_2020.pdf - Kuulutus ehdotuksesta Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Tidtabell
Viranomaisilla, sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmaehdotuksesta, siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta kansallisesti samaan aikaan järjestettävässä kuulemisessa 2.11.2020-14.5.2021. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään tulvaryhmässä ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarvetta tarkistaa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy suunnitelman 22.12.2021 mennessä.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 14.5.2021 mennessä. Mielipiteet tulee lähettää ensisijaisesti ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi) tai tarvittaessa kirjepostilla (PL 236, 20101 TURKU). Palautetta voi antaa myös www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta.
 
Valmistelijat
Juha-Pekka Triipponen, puh. 0295 022 953, s-posti juha-pekka.triipponen@ely-keskus.fi
Ilkka Myllyoja, puh. 0295 022 911, s-posti ilkka.myllyoja@ely-keskus.fi
Sändlista:
VARELY    
VARELY