Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande; Bestämmelser om beredskapsplaneringen och lägesbilden föreslås i hälso- och sjukvårdslagen och i socialvårdslagen

VALMIUSSUUNNITTELUA JA TILANNEKUVAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TERVEYDENHUOLTOLAKIIN JA SOSIAALIHUOLTOLAKIIN

Diarienummer för begäran om utlåtande: STM048:00/2020

Svarstiden gick ut: 4.9.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Säädösmuutokset koskevat valmiuden koordinointia ja tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollossa.
 
Tausta
Poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta on tarkastellut valmiutta ja varatumista koskevaa lainsäädäntöä ja havainnut selkeitä puutteita muun muassa valmiussuunnittelun yhteensovittamisessa, tilannekuvan luomisessa ja huoltovarmuudessa. Neuvottelukunta on tehnyt esitykset tarvittavista lainsäädäntömuutoksista, jotka on aikataulutettu kiireellisyysjärjestyksen perusteella.
 
Asiaa koskeva luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella huhtikuussa 2020. Lausuntopalautteen johdosta luonnokseen on tehty merkittäviä muutoksia, minkä vuoksi luonnoksesta on tarpeen järjestää uusi lausuntokierros.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan, että yliopistollista sairaalaa ylläpitävät sairaanhoitopiirit ohjaisivat sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelua yhtenäisten valtakunnallisten periaatteiden mukaiseksi sekä kokoaisivat ja analysoisivat tietoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon häiriötilanteista ja niiden uhkista sekä muodostaisivat ja ylläpitäisivät terveydenhuoltojärjestelmän valmiutta kuvaavaa tilannekuvaa. Yliopistollista sairaalaa ylläpitävien sairaanhoitopiirien tilannekuvan pohjalta muodostettaisiin valtakunnallinen tilannekuva.
 
Sosiaalihuoltolakiin lisättäisiin valmiussuunnittelua ja tilannekuvan keräämistä koskevat säännökset. Lisäksi säädettäisiin sosiaalihuollon alueellisesta yhteistyöstä valmiussuunnittelussa ja tilannekuvan keräämisessä. Valtion mahdollisuutta osallistua valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen rahoittamalla toimintaa laajennettaisiin myös sosiaalihuollon toimintaan.
 
Sosiaali- ja terveysministeriö kokoaisi alueilla yhtenäisin perustein luodut sosiaali- ja ter-veydenhuollon tilannekuvatiedot valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveydenhuollon tilanne-kuvaksi sosiaali- ja terveysministeriön ja valtion johdon käyttöön.
 
Valtion mahdollisuutta osallistua valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen rahoittamalla toimintaa laajennettaisiin myös sosiaalihuollon toimintaan. Sosiaali- ja terveysministeriö voisi nimetä valtakunnallisia toimijoita myös sosiaalihuollon tehtäviin.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 11.8.2020 mennessä. Lausuntoaikaa on pidennetty 4.9.2020 asti, koska teknisen vian vuoksi osa lausunnonantajista sai lausuntopyynnön myöhässä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi kautta.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia. Lausuntopyyntö ja materiaalit löytyvät myös internetosoitteesta: https://stm.fi/lausuntopyynnot ja hankeikkunasta osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/hankkeethankenumerolla STM048:00/2020.
Valmistelijat
Anne Ilkka, hallitusneuvos, p. 0295 163384
Pekka Tulokas, valmiusjohtaja, 0295 163 202
Jakelu:
Etelä-Karjalan shp    
Etelä-Pohjanmaan shp    
Etelä-Savon shp    
Helsingin ja Uudenmaan shp    
Huoltovarmuuskeskus    
Itä-Savon shp    
Kainuun shp    
Kanta-Hämeen shp    
Keski-Pohjanmaan shp    
Keski-Suomen shp    
Kymenlaakson shp    
Lapin shp    
Länsi-Pohjan shp    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan shp    
Pohjois-Karjalan shp    
Pohjois-Pohjanmaan shp    
Pohjois-Savon shp    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat/pääesikunta    
Päijät-Hämeen shp    
Satakunnan shp    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Suomen Kuntaliitto    
Säteilyturvakeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työterveyslaitos (C-osaamiskeskus)    
Vaasan shp    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen shp