Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifter för användningen av de riksomfattande informationssystemtjänsterna

Begäran om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifter för användningen av de riksomfattande informationssystemtjänsterna

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11325/2022

Svarstiden gick ut: 28.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär ert utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om användningsavgifterna för de riksomfattande informationssystemtjänsterna.  
Bakgrund
Förordningen behöver ändras i och med att ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster överförs till välfärdsområdena den 1 januari 2023 med stöd av lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). De organiseringsansvariga i landskapet Nyland är utöver välfärdsområdena även Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen enligt vad som föreskrivs i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021). Det är främst fråga om en teknisk ändring som görs på grund av den ändring som nämns ovan. På grund av behandlingen av överskottet från år 2021 måste även 2 § 6 mom. ändras.
 
Målsättningar
Syftet med ändringen är att förordningen ska motsvara de ändringar som gjorts i fråga om ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården. 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 28 september 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ert utlåtande ska ni registrera er och logga in på webbplatsen lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Utlåtandet kan också lämnas till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo@stm.fi). Hänvisa till ärendenummer VN/11325/2022.

VAHVA-ministerier ombeds använda ärendenummer VN/11325/2022 för utlåtandet i VAHVA.

Projektnummer STM041:00/2022

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.


 
 
Beredare
Specialsakkunnig  Anna Kärkkäinen, anna.karkkainen@gov.fi
Konsultativ tjänsteman Outi Äyräs-Blumberg, outi.ayras-blumberg@gov.fi
Sändlista:
Apteekkariliitto    
Helsinki    
HUS    
Itä-Uusimaan hyvinvointialue    
Kela    
Keski-Uusimaan hyvinvointialue    
Kuntaliitto    
LPY    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maira Kettunen, HALI    
THL    
Ulla-Maija Rajakangas, HALI    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue