Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ändring av avfallsförordningen

Ändring av avfallsförordningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14137/2022

Svarstiden gick ut: 3.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet begär yttranden om utkastet till avfallsförordning.
Bakgrund
Det föreslås ändringar i bestämmelserna om register i statsrådets förordning om avfall (978/2021). I förordningen görs de preciseringar som behövs med anledning av förslaget till ändring av avfallslagen (RP 46/2022 rd). I förordningen preciseras bland annat de uppgifter som ska antecknas i transportdokumentet och lämnandet av uppgifter till registret. I förordningen uppdateras vilka uppgifter den som ansöker om att bli antecknad i avfallshanteringsregistret ska lämna till myndigheten. Dessutom görs små preciseringar i bestämmelserna om avfallsinsamlingsverksamhet.

Det utkast till förordning och den motiveringspromemoria som sänds på remiss har utarbetats med antagandet att riksdagen godkänner ändringarna i avfallslagen i enlighet med det som föreslås i regeringens proposition 46/2022 rd.
Målsättningar
Syftet med ändringen av förordningen är att förbättra kunskapsunderlaget för avfallstransporter och göra ansökan om att bli antecknad i avfallshanteringsregistret tydligare.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 3 juni 2022, klockan 16.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
 
För att underlätta behandlingen av svaren önskar miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande. 
 
Utlåtandet behöver inte skickas separat per post eller via e-post. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Vänligen observera att alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på www.utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av regeringssekreterare Sirkku Jaakkola tfn 0295 250 007. E-postadressen har formen fornamn.efternamn(at)gov.fi
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Akkukierrätys Pb Oy    
Business Finland    
Ekopulloyhdistys Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elker Oy    
Energiateollisuus    
ERP Finland ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fortum Waste Solutions Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
KVVY Tutkimus Oy    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Marttaliitto    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Mepak-Kierrätys Oy    
Metsäteollisuus ry    
Motiva    
Muoviteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Panimo- ja virvoitusjuoma- teollisuusliitto ry    
Pidä Lappi Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puupakkausten Kierrätys PPK Oy    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Recser Oy    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
SER-Tuottajayhteisö Ry    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen alkoholijuomakauppa SAJK    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Keräyslasiyhdistys ry    
Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisö Oy    
Suomen Keräystuote Oy    
Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuitukierrätys Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy    
Suomen Pakkausyhdistys ry    
Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA    
Suomen Rengaskierrätys Oy    
Suomen Romukauppiaiden liitto ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti Ry    
Suomen Uusiomuovi Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Traficom    
Tulli    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta    
Tupakkateollisuusliitto ry    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Vesilaitosyhdistys    
VTT - valtion teknillinen tutkimuskeskus    
Yleinen toimialaliitto ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

avfallshantering, avfallstransport, register

jätehuolto, jätteen kuljettaminen, rekisterit