Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen muuttamisesta.

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen muuttamisesta.

Diarienummer för begäran om utlåtande: UM007:00/2021

Svarstiden gick ut: 11.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Konsulipalveluiden antamiseen sovelletaan yleislakina konsulipalvelulakia (498/1998).
Konsulipalvelulain (970/2014) 9 §:n mukaan konsulipalvelulain ja muun lainsäädännön mukaisia konsulipalveluita antavat suurlähetystöt, lähetystöt, pääkonsulaatit, konsulaatit, varakonsulaatit ja konsulitoimipaikat. Tasavallan presidentin asetuksella voidaan säätää, että jonkin edustuston konsulipalvelut tai osan niistä antaa toinen edustusto kuin se, joka muutoin olisi toimivaltainen palvelun antamaan. Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville sekä muut vastaavat konsulipalvelut antaa kuitenkin se edustusto, jota kulloinkin kyseessä olevan tilanteen vakavuus ja kiireellisyys edellyttää.
Konsulipalvelulain 9 §:n asetuksenantovaltuuden nojalla on annettu 1.9.2015 voimaantullut tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa (613/2015) (jäljempänä tasavallan presidentin asetus). Tasavallan presidentin asetuksella  säädettiin konsulipalveluiden antamisesta edustustoissa seuraavasti: Haagin suurlähetystöstä  konsulipalveluiden antaminen siirrettiin  Brysselin suurlähetystöön, Irakin, Libanonin ja Syyrian osalta konsulipalvelut keskitettiin Ankaran suurlähetystöön, afganistanilaisten oleskelulupa-asioiden hoitaminen  siirrettiin New Delhin suurlähetystöön ja Vatikaanin konsulipalveluiden antaminen siirrettiin Rooman suurlähetystöön.  
Ulkoministeriö on seurannut tasavallan presidentin asetuksen toimeenpanon vaikutusta palvelujen saantiin niiden edustustojen toimipiirissä, joissa konsulipalvelujen antaminen on siirretty toimivaltaiselta edustustolta toisen edustuston hoidettavaksi sekä niiden edustustojen toimintaa, joihin konsulipalveluja on keskitetty. Huomioon on otettu kyseisten edustustojen toimipiirissä vallitsevat olosuhteet sekä konsulipalvelujen saajien määrä ja tosiasialliset mahdollisuudet saada asiansa hoidetuksi siinä edustustossa, jonne konsulipalvelut on tasavallan presidentin asetuksella siirretty.
Edellä kerrotun lisäksi ulkoministeriö on arvioinut konsulipalvelujen antamisen tarkoituksenmukaisuutta niiden edustustojen toimipiirien alueella, joissa konsulipalveluiden kysyntä on suhteellisen vähäistä. Arvioitaessa konsulipalveluiden antamista edustustoverkossa on otettu huomioon edustustoverkon riittävän palveluverkoston ja palvelutason säilyminen. Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota muun muassa edustustojen konsulipalvelujen kokonaismäärään suhteessa konsulipalveluiden antamiseen tarvittavaan  osaamisen  ylläpitoon ja resursointiin sekä etäisyyksiin eri edustustojen välillä.  
Tasavallan presidentin asetusta on sen voimaantulon jälkeen muutettu kolme kertaa. Muutokset ovat liittyneet muun muassa uusien suurlähetystöjen ja konsulaattien perustamisiin. Tasavallan presidentin asetuksen liitettä ei ole muutosten yhteydessä kuitenkaan päivitetty, minkä vuoksi on tarpeen päivittää asetuksen liite vastaamaan asetukseen jo aikaisemmin tehtyjä muutoksia.  
Målsättningar
Ehdotuksen tavoitteena on järjestää konsulipalveluiden antaminen Suomen edustustoverkossa konsulipalvelulain 9 §:n mukaisesti esityksessä esitettyjen edustustojen osalta.

Suomen edustustot antavat pääsääntöisesti kaikkia konsulipalveluita. Tasavallan presidentin asetuksella voidaan säätää, että jonkin edustuston konsulipalvelut tai osan niistä antaa toinen edustusto kuin se, joka muutoin olisi toimivaltainen palvelun antamaan. Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville sekä muut vastaavat konsulipalvelut antaa kuitenkin aina se edustusto, jota kulloinkin kyseessä olevan tilanteen vakavuus ja kiireellisyys edellyttää.  
 
Esityksessä ehdotetaan, että konsulipalveluiden antaminen palautettaisiin Suomen Brysselin suurlähetystöstä takaisin Suomen Haagin suurlähetystössä annettavaksi.  
Asetuksesta seuraisi se, että vastaisuudessa Benelux-maissa myös Haagissa voitaisiin antaa konsulipalveluita Suomen Brysselin suurlähetystön lisäksi.
 
Säädösmuutoksessa ehdotetaan lisäksi, että Suomen Yangonin suurlähetystön konsulipalvelut siirrettäisiin annettavaksi Suomen Bangkokin suurlähetystössä, Suomen Brasílian suurlähetystön konsulipalvelut siirrettäisiin annettavaksi Suomen Sao Paolon konsulaatissa ja Suomen Washingtonin suurlähetystön oleskelulupapalvelut siirrettäisiin annettavaksi Suomen New Yorkin pääkonsulaatissa.
 
Jatkossa Suomen Brasílian suurlähetystö ja Suomen Yangonin suurlähetystö antaisivat siten konsulipalveluita ainoastaan hädänalaisessa asemassa oleville sekä muita vastaavia konsulipalveluita, jota kulloinkin kyseessä olevan tilanteen vakavuus ja kiireellisyys  edellyttää. Tällaisia  palveluita olisivat esimerkiksi hätäpassin myöntäminen. Suomen Washingtonin suurlähetystö antaisi kaikki muut konsulipalvelut paitsi oleskelulupapalvelut.   
 
Tasavallan presidentin asetuksen muutos on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2021.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään ystävällisesti toimittamaan 11.6.2021 mennessä Lausuntopalvelu.fi –järjestelmään tai sähköisesti osoitteiseen kirjaamo.um@formin.fi 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään ystävällisesti toimittamaan 11.6.2021 mennessä Lausuntopalvelu.fi –järjestelmään tai sähköisesti osoitteiseen kirjaamo.um@formin.fi 
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko 
Sändlista:
Diakonissalaitos    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry.,    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö    
Kaapatut Lapset ry.,    
kirkkohallitus    
Korkein hallinto-oikeus    
Lastensuojelun keskusliitto    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa Lapset ry.    
Siirtolaisinstituutti    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen matkailualan liitto ry.    
Suomen pakolaisapu    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Unicef    
Suomi-Seura ry.    
tasavallan presidentin kanslia    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu