Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om Finlands behov att delta i förfarandet av miljökonsekvensbedömningen av havsbaserad vindkraftsparken Bothnia Offshore Kappa i Sveriges ekonomiska zon

Begäran om utlåtande om Finlands behov att delta i förfarandet av miljökonsekvensbedömningen av havsbaserad vindkraftsparken Bothnia Offshore Kappa i Sveriges ekonomiska zon

Diarienummer för begäran om utlåtande: SYKE/2023/1467

Svarstiden gick ut: 22.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finlands miljöcentral (Syke) har mottagit en underrättelse från Sveriges miljömyndighet (Naturvårdsverket) om inledande av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) i enlighet med artikel 3 i FN/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (E/ECE/1250, FördrS 67/1997, Esbokonventionen). Enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) är Finlands miljöcentral den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland.
Bakgrund
Njordr Offshore Wind AB, som ansvarar för projektet, planerar en havsbaserad vindkraftspark med en total effekt på cirka 1 240 megawatt (MW) i Sveriges ekonomiska zon. Projektområdets norra del ligger i Bottenvikens havsområde och den södra delen i havsområdet i norra delen av Bottenhavet och Kvarken. På den finska sidan ligger projektområdet närmast ön Björkö på cirka 30 kilometers avstånd söder om området, och Mickelsörarna på cirka 27 kilometers avstånd. Björkö och Mickelsörarna hör till Kvarkens skärgård som är Unescos världsarvsobjekt och Natura 2000-område. Projektområdets sammanlagda areal är cirka 210 kvadratkilometer. Projektets uppskattade årsproduktion är cirka 4,86 terawattimmar (TWh). Projektet består av högst 74 turbiner, vars kapacitet varierar mellan 15–25 MW. Vindkraftverkens maximala höjd är 330 meter. Havsdjupet inom projektområdet varierar cirka 45–80 meter. Vindkraftverken ansluts till det interna kabelnätet för överföring av producerad energi och dataöverföring. Projektet kan orsaka betydande skadliga gränsöverskridande miljökonsekvenser, bland annat på havsdjur och flyttfåglar. Mer information finns i samrådshandlingarna.
Målsättningar
Den projektansvarige har utarbetat ett samrådsdokument som motsvarar bedömningsprogrammet. Finska myndigheter, invånare och sammanslutningar har möjlighet att ge utlåtanden och framföra åsikter mellan 22.8.–22.9.2023. Finlands miljöcentral ber om utlåtanden och åsikter. Responsen bör särskilt fokusera på Finlands deltagande i MKB-förfarandet, projektets sannolikt betydande gränsöverskridande miljökonsekvenser för Finland samt innehållet i samrådshandlingarna. Om Finland meddelar att det deltar i MKB-förfarandet, kommer konsekvensbeskrivningen att göras tillgänglig för samråd och synpunkter i Finland i ett senare skede.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Skriftliga utlåtanden och åsikter ska skickas senast 22.9.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Synpunkter begärs genom tjänsten utlåtande.fi. För att lämna ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte skicka in ditt utlåtande via e-post eller post. Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisningar. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alternativt kan synpunkter skickas till registraturen per e-post (kirjaamo@syke.fi) eller per post (Finlands miljöcentral, Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors). Ange ärendenummer SYKE/2023/1467.

Begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Beredare
Mer information ges överinspektör Laura Aitala-Martesuo, tel. 0295 251 325, fornamn.efternamn@syke.fi.
Sändlista:
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet    
Kokkolan kaupunki | Karleby stad    
Kruunupyyn kunta | Kronony kommun    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom    
Luonnonvarakeskus (Luke) | Naturresursinstitutet    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet    
Metsähallitus | Forststyrelsen    
Pietarsaaren kunta | Jakobstad kommun    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. | Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF r.f.    
Suomen luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral    
Uudenkaarlepyyn kaupunki | Nykarleby stad    
Vaasan kaupunki | Vasa stad    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland    
Väylävirasto | Trafikledsverket    
Ämnesord

YVA-menettely, tuulivoima

Espoon sopimus

Esbokonventionen