Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätös oireettomalle tupakoineelle henkilölle keuhkosyövän löytämistä varten tehtävän tietokonetomografiatutkimuksen kriteereistä

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätös oireettomalle tupakoineelle henkilölle keuhkosyövän löytämistä varten tehtävän tietokonetomografiatutkimuksen kriteereistä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7118/2021

Svarstiden gick ut: 22.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Keuhkosyöpä on yksi yleisimmistä syövistä Suomessa ja tupakointi on keuhkosyövän merkittävin riskitekijä. Riskiperusteisten oireettomille tupakoitsijoille tehtävien tietokonetomografiatutkimusten oikeutusta ei Suomessa ole kansallisesti aiemmin arvioitu. Kriteerien tarkoituksena on linjata kuvantamistutkimuksen edellytyksiä. Jos paikallinen keuhkosyöpä on leikattu, jopa yli puolet potilaista on elossa yli viiden vuoden kuluttua. Suurin osa keuhkosyövästä kuitenkin todetaan levinneessä vaiheessa. Levinneen keuhkosyövän ennuste on huono: alle 10 prosenttia potilaista on elossa viiden vuoden seurannan jälkeen.

Keuhkosyöpäepäily perustuu potilaan oireisiin ja löydöksiin keuhkojen röntgenkuvasta. Keuhkosyöpäepäilyn takia potilas lähetetään erikoissairaanhoitoon keuhkoklinikalle tarkempia tutkimuksia varten. Levinneisyystutkimuksena potilaalle tehdään tietokonetomografiatutkimus (TT). TT-tutkimus ei ole kovin herkkä havaitsemaan keuhkosyövän välikarsinan tai keuhkoportin imusolmukkeissa mahdollisesti olevia etäpesäkkeitä.


 
Bakgrund
Joulukuussa 2018 voimaan tulleen säteilylain (859/2018) 111 §:n perusteella lääketieteellisen säteilyaltistuksen oikeutuksesta on laadittava kyseistä henkilöä koskeva erityinen kirjallinen perustelu silloin, kun oireettomaan henkilöön kohdistuva taudin varhaista toteamista varten tarvittava säteilyaltistus ei ole osa seulontaohjelmaa. Perustelun laatimisessa on noudatettava palveluvalikoimaneuvoston laatimia tutkimukseen pääsyn kriteerejä, mikä vaatimus koskee myös yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja.

Palkon kriteerit perustuvat EUnetHTA-raporttiin. Siinä käytetyssä kirjallisuushaussa löytyi yhdeksän satunnaistettua tutkimusta, joista yksi oli soveltuvuustutkimus (feasibility study) eikä siten soveltunut mukaan otettavaksi. Näin ollen arviointi perustuu kahdeksaan satunnaistettuun tutkimukseen, joiden ominaispiirteet on esitetty EUnetHTA-raportissa. Vaikka EUnetHTA:n raportissa käytetään englanninkielen sanaa ”screening”, tutkimukset eivät kuitenkaan täytä suomalaista käsitystä systemaattisesta seulonnasta, vaan ovat jotakin seulonnan ja omaehtoisen terveystarkastukseen hakeutumisen väliltä. 


 
Målsättningar
​Pienikokoinen paikallinen keuhkosyöpä on mahdollista parantaa leikkauksella. Tämän takia on ollut aiheellista selvittää, voidaanko oireettomille henkilöille tehtävien keuhkojen TT-tutkimuksien avulla löytää varhaisvaiheen keuhkosyöpä niillä henkilöillä, joilla on keuhkosyöpäriskiä nostava tupakointihistoria. Kohderyhmänä on oireettomat aikuiset, jotka ovat tupakoineet vähintään 20‒30 askivuotta. Yhdellä askivuodella tarkoitetaan sitä, että henkilö on tupakoinut yhden askin päivässä yhden vuoden ajan.   Menetelmässä oireettomille pitkään tupakoineille aikuisille tehdään TT-tutkimus. Löydöksen perusteella tehdään jatkotutkimuksia. Jos löydöstä ei ole, tehdään uusi kuvaus 1‒2 vuoden välein. TT-tutkimuksesta potilaalle aiheutuva säteilyaltistus on huomattavasti tavallisesta keuhkokuvauksesta aiheutuvaa altistusta suurempi. Tavallisesta keuhkokuvauksesta potilaalle aiheutuva efektiivinen annos on tyypillisesti alle 0,1 millisievertiä. Tyypillinen TT-tutkimuksesta aiheutuva efektiivinen annos on noin 2–10 millisievertiä.  Vertailuryhmänä ovat henkilöt, joille ei tehdä kohonneen keuhkosyöpäriskin vuoksi kuvantamistutkimuksia ja jotka sairastuttuaan saavat hoidon keuhkosyöpään.

Säteilylle ei  tule altistaa ilman lääketieteellistä perustelua. Täysin riskitöntä säteilyannosta ei ole olemassa.  Lisäksi turhat tutkimukset aiheuttavat potilaalle ja hänen läheisilleen ahdistusta ja huolta sekä johtavat terveyshyötyä tuottamattoman terveydenhuollon resurssien käyttöön. Toisaalta normaali löydös voi antaa virheellisen luottamuksen tunteen siitä, että tupakointi ei ole terveydelle vaarallista.

Kriteerit perustuvat siihen, ettei yksittäisen oireettoman henkilön keuhkojen TT-tutkimuksesta ei ole voitu osoittaa kokonaishyötyä. Keuhkojen määrävälein tehtävä oireettoman henkilön riskiperusteinen TT-tutkimus vähentää mahdollisesti 10 vuoden aikana tuhannesta riskiryhmään kuuluvasta henkilöstä viiden henkilön keuhkosyöpäkuoleman. Sen sijaan kokonaiskuolleisuuteen kuvantamisseurannalla ei tutkimusten mukaan ollut vaikutusta. 

Kriteerit tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta.


.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostolle viimeistään 22.11.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto pyytää lausuntoanne "Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätöksestä oireettomalle tupakoineelle henkilölle keuhkosyövän löytämistä varten tehtävän tietokonetomografiatutkimuksen kriteereistä". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa päätöksestä antaa erityisasiantuntija Ritva Bly, puh. +358 295 163 039, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@gov.fi tai
Laura Sandström, puh: +358 295 163 759, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@gov.fi
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Filha ry    
Folkhälsan    
HUS Diagnostiikkakeskus Röntgen    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Jokilaakson Terveys Oy    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite    
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Kuusamon kaupunki    
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääkäriliitto    
Mehiläinen Oy    
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Orton Oy    
Oulun ammattikorkeakoulu, Radiografia ja sädehoito    
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun Sote    
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Sairaalafyysikot ry    
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Satadiag    
Suomen Onkologiayhdistys ry    
Suomen Radiologiyhdistys ry    
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry    
Suomen Syöpäyhdistys ry    
Suomen Terveystalo Oy    
Säteilyturvakeskus    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Varkauden kaupunki, Aalto hyvinvointikeskus    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ålands Hälso- och Sjukvård    
Asiasanat

Säteilylaki

Säteilyaltistus

oikeutusarviointi

tietokonetomografia

keuhkosyöpä