Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/18285/2020

Svarstiden gick ut: 18.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I denna proposition föreslås att lagen om småbarnspedagogik ändras. I förslaget preciseras området för avvikelser från dimensioneringen av daghemmets personal. Dessutom föreslås bestämmelser om skyldigheten för dem som ingår i personalen inom småbarnspedagogiken att anmäla ett missförhållande eller en risk för ett uppenbart missförhållande som de iakttagit i samband med genomförandet av småbarnspedagogiken samt om åtgärder som ska vidtas med anledning av anmälan i syfte att undanröja missförhållandet eller risken för ett uppenbart missförhållande. Anmälningsskyldigheten gäller offentlig och privat verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om småbarnspedagogik
Bakgrund
Antalet anställda på daghem regleras genom relationstalet mellan barn och personal. Tillämpningen av dessa bestämmelser har upplevts som problematisk på lokal nivå, och särskilt paragrafen om avvikelser från dimensioneringen av personalen upplevs vara svårtolkad och tillämpas ofta felaktigt. Undervisnings- och kulturministeriet kontaktas upprepade gånger angående tolkningen av hur bestämmelserna om dimensioneringen av personalen ska tillämpas. Även regionförvaltningsverken anser att dimensioneringen av personalen är en av de vanligaste anledningarna till att de kontaktas. Tillfälliga avvikelser görs i stor utsträckning i situationer där personal saknas t.ex. på grund av sjukfrånvaro, trots att lagen om småbarnspedagogik ger möjlighet att avvika från dimensioneringen endast av orsaker som hänför sig till vårdtiden för barn. Utöver personaldimensioneringen har man i medierna under de senaste åren också lyft fram andra missförhållanden som förekommit på verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken. Sådana är till exempel ärenden som gäller osakligt bemötande eller försummelse av barn. Även regionförvaltningsverken har behandlat anmälningar och klagomål gällande missförhållanden som hänför sig till liknande situationer. Ett barn som deltar i småbarnspedagogik är på grund av sin ålder och utvecklingsnivå ännu inte kapabelt att försvara sig självt och sin rätt till högklassig, lagenlig småbarnspedagogik som främjar barnets egen uppväxt och utveckling samt dess lärande och välbefinnande. Barnets vårdnadshavare har å sin sida inte nödvändigtvis tillräckligt med information om huruvida den småbarnspedagogik som barnet får genomförs på det sätt som förutsätts i lagen om småbarnspedagogik. Därmed är personalen i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter vid verksamhetsstället för småbarnspedagogik i en nyckelroll när det gäller att försvara barnets rätt till ett adekvat bemötande och högklassig småbarnspedagogik som uppfyller målen i lagen om småbarnspedagogik. För närvarande är personalen inte skyldig att underrätta någon om missförhållanden eller en risk för ett uppenbart missförhållande. Det finns inte heller några särskilda bestämmelser om förbud mot motåtgärder.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att skapa klarhet gällande området för avvikelser från dimensioneringen av daghemspersonalen och på så sätt säkerställa att dimensioneringen av personalen genomförs på det sätt som lagstiftningen förutsätter. Syftet med propositionen är dessutom att öka den föregripande tillsynen över småbarnspedagogiken, förbättra kvaliteten på småbarnspedagogiken och säkerställa att den genomförs lagenligt. Målet är att stärka de medel som personalen inom småbarnspedagogiken har för att ingripa i missförhållanden eller en risk för uppenbara missförhållanden inom småbarnspedagogiken så att de snabbt ska komma till kännedom och kunna åtgärdas i tid där de förekommer. Ett ytterligare mål är att skydda den person som gjort anmälan mot negativa motåtgärder.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era yttranden senast den 18 november 2020
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att lämna ett utlåtande om utkastet till proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina synpunkter till ministeriet. Utkastet till regeringsproposition har översatts till svenska när det gäller paragraferna. Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Specialsakkunnig Laura Niemi, tfn 050 432 0 326 Specialsakkunnig Mervi Eskelinen, tfn 02 953 30 160
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointialan liitto ry HALI    
Inarin kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Pietarsaaren kaupunki    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sotkamon kunta    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan kaupunki    
Valtiovarainministeriö    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL ry    
Ämnesord

hallituksen esitys

varhaiskasvatus

varhaiskasvatuslaki