Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17556/2020

Svarstiden gick ut: 6.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade utkast till regeringsproposition senast måndag den 6 september 2021.
 
I denna proposition föreslås det att lagen om integritetsskydd i arbetslivet ändras. Det föreslås att lagens 4 § 1 mom. ändras så att arbetstagarens samtycke för insamling av hans eller hennes personuppgifter annanstans än hos arbetstagaren själv inte krävs när arbetsgivaren under ett anställningsförhållande samlar in arbetstagares personuppgifter för tillgodoseende av lagstadgade rättigheter eller skyldigheter eller när i lag särskilt föreskrivs om behandling av personuppgifter. Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.
 
 
Länkar:

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM097:00/2020 - Hanke, lausuntoja voi olla sekä lausuntopalvelu.fi:ssä että hankkeen asiakirjoissa.

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM097:00/2020 - Projektet, utlåtanden kan finnas både i lausuntopalvelu.fi och i projektdokumenten.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast måndag den 6 september 2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post:lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 
Beredare
Specialsakkunnig Johanna Ylitepsa, tfn. 0295064207
e-post: förnamn.efternamn@tem.fi


 
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Oikeusministeriö    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Valtiovarainministeriö/Valtion työmarkkinalaitos    
Ålands landskapsregering