Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Säteilyturvakeskuksen määräys suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä

Säteilyturvakeskuksen määräys suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä

Diarienummer för begäran om utlåtande: 11/0008/2018

Svarstiden gick ut: 7.12.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Määräys vastaa pääasialliselta sisällöltään 30.4.2015 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen ohjetta ST 9.4 Laserien säteilyturvallisuus yleisöesityksissä. Ohjeeseen verrattuna suurin muutos on säteilylain uudistuksen yhteydessä hyväksyntämenettelyn muuttuminen lupamenettelyksi.

Bakgrund

Suomessa käynnistettiin säteilylainsäädännön kokonaisuudistus 2013. Uudistus perustui pitkälti tarpeeseen täytäntöön panna kansallisesti Euroopan unionin säteilyturvallisuusdirektiivi 2013/59/Euratom, ns. BSS-direktiivi (Basic Safety Standards). BSS-direktiivi koskee ionisoivaa säteilyä.

Kokonaisuudistuksen yhteydessä myös ionisoimatonta säteilyä koskevia säteilylain ja -asetuksen säännöksiä uudistettiin, vaikka säteilyturvallisuusdirektiivi ei ionisoimatonta säteilyä koskekaan. Muutoksia pidettiin kansallisesti tarpeellisena ionisoivaan säteilyyn liittyvien laitteiden nopean teknisen kehityksen ja niiden käytön uusien sovellusten turvallisuuden ja tehokkaan riskiperusteisen valvonnan vuoksi. Nyt ehdotettu Säteilyturvakeskuksen määräys on osa tätä säteilylainsäädännön kokonaisuudistusta.

Laserien käytöstä yleisötilaisuuksissa ei ole säädetty sitovasti Euroopan unionin lainsäädännössä eikä velvoitteita johdu kansainvälisistä sitovista sopimuksista. Kansainvälisesti laserien käyttöön sovelletaan International Electrotechnical Comission:n teknisessä raportissa IEC/TR 60825-3:2008 Safety of laser products, Part 3, Guidance for laser displays and shows annettuja menettelytapoja. Laser-säteilyn väestön altistuksen raja-arvot on annettu kansallisesti ICNIRP:n tekemien suositusten mukaisesti Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta ( xxx/2018).

Målsättningar

Määräyksessä ehdotetaan määriteltäväksi säteilylain ( xxx/2018 ) 165 § :n lupahakemuksessa esitettävät tiedot, 166§:n laserlaitteiden käytöstä ja toiminnan muutoksista ilmoittamisesta, 167§:n mukaisesta turvallisesta käytöstä sekä 169 §:n mukaisesta omavalvonnasta.

Näiden osalta määräys vastaisi sisällöllisesti ohjeessa ST 9.4 Laserien säteilyturvallisuus yleisöesityksissä aiemmin annettuja menettelytapoja.

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 7.12.2018.
Svarsanvisningar för mottagare

Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä ". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa erikoistutkija Lasse Ylianttila, puh. 09 759 88 455, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi

Sändlista:
Air Navigation Services Finland Oy    
JT-laser Oy    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Teatteriyhdistys Taikateatteri 134 ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
XYZ Dezigns Oy    
Asiasanat

suuritehoinen laserlaite