Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Provet för ADR-körtillstånd och för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Provet för ADR-körtillstånd och för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/153236/03.04.03.00/2023

Svarstiden gick ut: 13.6.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom förbereder förändringar till följd av reformen av lagen om transport av farliga ämnen och begär utlåtanden om förordningenom proven för ADR-körtillstånd och för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.
Bakgrund
Lagen om transport av farliga ämnen (541/2023) träder i kraft den 1 september 2023. I den uppdaterade lagen har myndigheten getts behörighet att meddela föreskrifter om strukturen och innehållen, om sättet att avlägga provet, om övervakningen samt om de praktiska arrangemangen och andra tekniska detaljer i samband med ADR-prov och prov för säkerhetsrådgivare. Därtill har ämbetsverket möjlighet att bestämma hurdana handlingar som ska betraktas som fusk.
Målsättningar
Innehållen i provet för ADR-körtillstånd och teoriproven för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods har tidigare omfattats av ämbetsverkets anvisningar. I föreskriften ändras den nuvarande provanvisningen för ordnande av provet till en rättsligt bindande föreskrift. I föreskriften läggs även ett avsnitt till om hurdana handlingar som ska betraktas som fusk. I föreskriften granskas även formuleringarna och innehållen i den nuvarande anvisningen och villkoren för att få avlägga ett muntligt teoriprov samt läggs en bestämmelse till om kompetenskraven för tolkar.
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in utlåtandet senast den 13 juni 2023 kl. 16.15.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in utlåtandet på adressen www.lausuntopalvelu.fi och ange föreskriftsutkastets ärendenummer som referens i utlåtandet.

Observera att alla utlåtanden är offentliga.

Utlåtandet kan också skickas till Traficoms registratorskontor per e-post (i Word-format) på adressen registrator@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.
Beredare
Marjo Immonen, specialsakkunnig, p. 029 534 5588, marjo.immonen@traficom.fi (borta 6.6.-14.6)
Tea Murtoniemi, sakkunnig, p. 029 534 5463, tea.murtoniemi@traficom.fi