Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21321/2020

Svarstiden gick ut: 21.10.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tuottaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain (695/2019; opiskeluterveydenhuoltolaki) 2 §:ssä mainituille korkeakouluopiskelijoille opiskeluterveydenhuollon palvelut 1.1.2021 alkaen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään terveydenhoitomaksusta vuodelle 2021, viivästysmaksusta sekä käyttämättä jääneen tai peruuttamattoman ajan maksusta.
Bakgrund
Opiskeluterveydenhuolto rahoitetaan niin, että valtio kustantaa 77 prosenttia kustannuksista. Rahoituksesta 23 prosenttia kerätään opiskelijoilta veroluonteisina terveydenhoitomaksuina. Opiskeluterveydenhuoltolain (695/2019) 25 §:n 2 momentin mukaan terveydenhoitomaksun suuruudesta säädetään vuosittain ennen 30.11.2020 annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Maksun määrityksessä on huomioitu opiskelijamäärät sekä arvioitu opiskelijakohtainen kustannus.

Kansaeläkelaitoksen syyskuussa 2020 laatiman laskelman mukaan YTHS:n koko vuoden kulujen on arvioitu olevan 81,6 milj. EUR. Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan vuonna 2021 läsnä olevia korkeakouluopiskelijoita on 262 500/lukukausi. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan läsnä olevien korkeakouluopiskelijoiden lukumäärä olisi arviolta 288 900 opiskelijaa vuonna 2021.

Kansaneläkelaitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön laskelmien ero johtuu siitä, että Kansaneläkelaitos on huomioinut terveydenhoitomaksun maksajien määrän lukukausittain. Osa opiskelijoista ei maksa koko lukuvuoden terveydenhoitomaksua vaan yhden lukukausikohtaisen maksun esimerkiksi valmistumisen tai opintojen aloitusajankohdan vuoksi. Siten Kansaneläkelaitoksen käyttämä lukumäärä on laskennallinen. Kuitenkin jokainen opiskelija on potentiaalinen opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttäjä koko lukuvuoden ajan.
 
Kansaneläkelaitoksen laskelman perusteella opiskelijakohtaisen kustannuksen on arvioitu olevan 282,40 EUR/opiskelija. Viime vuosina opiskelijakohtaiset kustannukset ovat olleet melko vakaita. Opiskeluterveydenhuollon palvelujen kysyntää saattavat toisaalta lisätä erillisten käyntimaksujen poistuminen sekä asiakasmäärän kasvu. Tätä on kuitenkin erittäin vaikea arvioida ennalta.
Målsättningar
Tavoitteena on säätää kohtuullisen suuriset maksut, jotka täyttävät niille asetetut tavoitteet.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan ke 21.10.2020 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Liisa Holopainen (esittelijä)
Suunnittelija Elina Ryymin

Kaikki STM:n sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi
Sändlista:
Kansaneläkelaitos    
Kansaneläkelaitos    
Suomen opiskelijakuntien liitto ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö