Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella

Diarienummer för begäran om utlåtande: POPELY /2569/2017

Svarstiden gick ut: 9.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta "Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella 2022-2027".

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt suunnitelmat tarkistetaan hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelman ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018. Taustatietoa vesienhoidosta löydät verkko-osoitteesta http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito . Samalta sivulta pääset tarkastelemaan Vaikuta vesiin -karttasovellusta, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.
Bakgrund
Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestä­misestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).  Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöalue­jakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoito­suunnitelmat vuoteen 2021 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalue­kohtaiset asiakirjat ”Vaikuta vesiin - Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjema ... vesienhoitoalueella”, joissa käsitellään kolmannen suunnittelu­kierroksen keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Eri vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjoissa on muuten yhteiset tekstit, mutta luvut "Vesienhoitoalueen kuvaus" ja "Vesienhoidon keskeiset kysymykset" sekä "Yhteystiedot" on laadittu vesienhoitoalueittain.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Oulujoen-Iijoen vesienhoitoaluetta koskevat lausunnot. Lausunnoissa esitettävät näkökohdat tulevat alueen kaikkien ELY-keskusten sekä niiden vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien käyttöön.
Målsättningar
Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla. Vesienhoitoa on Suomessa toteutettu jo vuosikymmenien ajan, mutta nykyisessä muodossaan vesienhoidon suunnittelu käynnistyi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tultua voimaan vuonna 2000. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.

Kuulemisessa pyydetään palautetta suunnittelun työohjelmasta ja aikataulusta sekä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä. Lisäksi kerrotaan SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen valmistelusta. Saatu palaute hyödynnetään toimenpideohjelman ja vesienhoitosuunnitelman valmistelussa. Vesienhoitosuunnitelma tulee ehdotuksena kuultavaksi vuonna 2020.
Linkit

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito - Sivulta löytyvät Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen kuulemisasiakirjan lisäksi kaikki muutkin Suomen vesienhoidon kuulemisasiakirjat. Lisäksi sivulla on webropol-kysely kuulemiseen liittyen. Sivulta voi jatkaa vesienhoitoalueiden omille sivuille.

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Vesien- ja merenhoidon kuulemisen karttapalvelu. Vaikuta vesiin -sivulta löytyy selkeä ohje kartan käyttämiseksi.

Liitteet:

Raportteja_58_2017.pdf - Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella 2022-2027

Kuulutus_vesienhoito_2018.pdf - Kuulutus

Tidtabell
Kuulemisaika on 8.1.2018 - 9.7.2018
Svarsanvisningar för mottagare
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta Vaikuta vesiin- vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen-Iijoen vesienhoito­alueella. 

Lausunto voidaan joko kirjoitaa suoraan alla olevaan kenttään tai ladata liitteenä (pöytäkirja tms). Tässä palvelussa laaditun lausunnon voit tarvittaessa lähettää hyväksyttäväksi toiselle henkilölle omassa organisaatiossasi ennen sen julkaisemista palvelussa.

Mikäli lausuntopalvelun käyttö osoittautuu hankalaksi, voit toimittaa palautteesi esimerkiksi sähköpostitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka yhteystiedot löydät kuulemisasiakirjan lopusta. Sivulla http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito on ohjeita ja vaihtoehtoja palautteen antamiseksi.

  
Valmistelijat
Ylitarkastaja Anne Laine
Johtava vesitalousasiantuntija Kimmo Aronsuu

sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
 
Sändlista:
Alatalo Aino    
Alavieska    
Aunola Esa    
Bergbacka Risto    
Bioenergia Ry    
BirdLife    
Derome Kirsti    
Ekdahl Markku    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Energiateollisuus ry    
Eskola Heikki    
Fortum power and heat    
Geologian tutkimuskeskus, Kokkola    
GTK    
Haapajärvi    
Haapavesi    
Hailuoto    
Halmetoja Eero    
Halonen Aila    
Hautaniemi Päivi    
Heikkinen Kaisa    
HELCOM    
Hongisto Pirjo    
Honkanen Johanna    
Horsma Aaro    
Huhtala Mauri    
Huolila Markus    
Hyrynsalmi    
Hämäläinen Katri    
Iijoen suojeluyhdistys    
Iijoen vesistön kalastusalue    
Ingalsuo Jouni    
Joensuu Sauli    
Jokela Risto    
Joki-Tokola Erkki    
Jyrinki Jouni    
Jyväsjärvi Jussi    
Kainuun kalatalouskeskus ry    
Kainuun liitto    
Kainuun Nuotta ry    
Kainuun Voima Oy    
Kajaani    
Kalajoen kalastusalue    
Kalajoki    
Kalajoki    
Kalatalouden keskusliitto    
Kallio Tuomas    
Kangas Tapio    
Karhu Ismo    
Karhunen Kaija    
Karttunen Piia    
Kemianteollisuus ry    
Kempele    
Keski-Perämeren kalastusalue/Perämeren eteläinen kalastusalue    
Ketonen Markku    
Kiiminkijoen kalastusalue    
Kiiminkijoki ry    
Kiinteistöliitto    
Kirkkohallitus    
Koistinaho Tapio    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuhmo    
Kuhmon kalastusalue    
Kuosku Vesa    
Kuparinen Ann-Mari    
Kuusamo    
Kuusamon kalastusalue    
Kärsämäki    
Körkkö Kari    
Lapin aluehallintovirasto    
Lehmikangas Aimo    
Liedes Risto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liminka    
Linnala Esa    
Liuska Laura    
Luhta Pirkko-Liisa    
Luke, riista- ja kalatalous/ Luke maa- ja metsätalous    
Lumijoki    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonto-Liitto ry    
Lähdemäki Jouni    
Lötjönen Timo    
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaranto Kyllikki    
Maaseutuvirasto    
Marttila Hannu    
Marttila-Tornio Pentti    
Matinlassi Timo    
Merijärvi    
Metsähallitus    
Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi    
Metsäntutkimuslaitos    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
Moilanen Eero    
MTK Pohjois-Suomi / MTK Pohjois-Suomi, metsälinja    
Muhos    
Muhos    
Muotka Jukka    
Mykkänen Marko    
Natur och Miljö    
Naumanen Arto    
Nikula Raisa    
Nissen Petter    
Nivala    
Oikeusministeriö    
Oulainen    
Oulu    
Oulujoen reitti ry    
Oulujokivarren kalastusalue    
Oulujärvi leader    
Oulun riistanhoitopiiri    
Oulun satama    
Oulun Vesi    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto, Perämeren tutkimusasema    
Oulun yliopisto, Thule-instituutti    
Paltamo    
Parkkinen Eeva-Maria    
Partanen Mervi    
Partanen Seppo    
Parviainen Juha    
Pernu Ari    
Perämerenkaariyhdistys    
Petänen Antti    
Piispanen Juha    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Hanhikivi ry    
ProAgria Kainuu    
ProAgria Pohjois-Suomi ja Keski-Pohjanmaa    
Pudasjärvi    
Puolanka    
Puolustusministeriö    
Pyhäjoki    
Pyhäjokivarren kalastusalue/Pyhäjärven kalastusalue    
Pyhäjärvi    
Pyhäntä    
Raahe    
Raahen satama    
Rahkila Riina    
Rajavartiolaitos    
Ratinen Hannu    
Reisjärvi    
Ristijärvi    
Ruokanen Irmeli    
Salmi Hannu    
Salo Jyrki    
Sarpola Pauli    
Sievi    
Sievi    
Sievänen Anita    
Siikajoen kalastusalue    
Siikajoki    
Siikalatva    
Sipola Kaisu    
Sisäministeriö    
Sohlo Juha    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamo    
Sotkamon kalastusalue    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen riistakeskus    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kalastusalue    
Suomussalmi    
Sutela Tapio    
SYKE    
Tahkola Heikki    
Taivalkoski    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tikka Juha    
Tolonen Hannu    
Tukala Kari    
Turveteollisuusliitto ry    
Tyhtilä Matti    
Tyrnävä    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
Tähtinen Petri    
Ulvi Teemu    
Utajärvi    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vehanen Teppo    
Vesilaitosyhdistys    
WWF Suomi    
Väyrynen Tarja    
Väänänen Veijo    
Ylivieska    
Ylönen Merja    
Ympäristöministeriö    
Ympäristösihteeri Raahe    
Öljyalan keskusliitto    
Asiasanat

vesienhoito, vesien tila

pintavedet, pohjavedet, rannikkovedet

vesienhoidon suunnittelu