Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8505/2019

Svarstiden gick ut: 23.2.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä, jolla täytäntöönpannaan maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/645 (tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivi) edellyttämät muutokset liikenteen palveluista annettuun lakiin, ajokorttilakiin ja valtioneuvoston asetukseen.
Bakgrund
Ammattipätevyysdirektiivin muutokset koskevat poikkeuksia direktiivin soveltamisalaan, koulutusten sisältöjä ja toteuttamistapoja, tieto- ja viestintätekniikan välineiden huomioimista koulutuksessa sekä toisessa jäsenvaltiossa suoritetun jatkokoulutuksen vastavuoroista tunnustamista ja tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä valvontaa varten.
 
Ajokorttidirektiivin muutokset liittyvät ammattipätevyysdirektiivin muutoksiin ja mahdollisuuteen kansallisesti huomioida vaihtoehtoisella polttoaineella toimivien ajoneuvojen suurempi massa B-ajokorttiluokan ajo-oikeudessa silloin, kun ajoneuvon suurempi massa johtuu yksinomaan vaihtoehtoisista käyttövoimajärjestelmistä aiheutuvasta lisäpainosta. Lisäksi ajokorttidirektiivin säännöksiin EU:n ajokorttiverkostosta on lisätty mahdollisuus verkoston hyödyntämiseksi unionin lainsäädännössä säädettyjä valvontatarkoituksia varten.
 
Direktiivin täytäntöönpanosta riippumattomina muutoksina esitetään ajokorttilakiin lisättävän kohta, jolla yöaikaiset epileptiset kohtaukset rinnastetaan ajoterveyden arvioinnissa valveaikaisiin kohtauksiin. Lisäksi esitetään muutosta, jolla selkeytetään autokoulujen velvollisuuksia oppilaskirjanpidon säilyttämisen yksityiskohdista. Ajokorttilakiin tehdään myös muutamia teknisiä korjauksia mm. momenttien numeroinnin osalta.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää erityisesti jakelulistassa mainituilta tahoilta lausuntoa yllä mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Målsättningar
Säädösmuutoksilla täytäntöönpannaan direktiivin muutokset, jotka tulevat osin voimaan 23.5.2020 ja osin 23.5.2021.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM017:00/2019 - Lisätietoa säädöshankkeen etenemisestä löytyy valtioneuvoston Hankkeet-internet-sivuilta.

Liitteet:
Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 23.2.2020

Ruotsinkielinen hallituksen esitysluonnos liitetään lausuntopyyntöön heti sen valmistuttua ja siitä lausumiseen saa tarvittaessa vastaavan lisäajan. 


 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lisätietoja hallituksen esitysluonnoksesta antaa yksikön johtaja Sini Wirén, etunimi.sukunimi@lvm.fi, p. 0295 34 2532.
Valmistelijat
  • yksikön johtaja Sini Wirén, p. 0295 34 2532
  • erityisasiantuntija Maija Mansikkaniemi, p. 0295 34 2016 (poissa 3.-16.2.2020)
  • suunnittelija Monika Mutanen, p. 0295 34 2125
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvm.fi.
Sändlista:
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Ammattipätevyyskouluttajat ry    
Antin Autokoulu Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
CAP-Group Oy    
Careeria Oy    
Datadrivers Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Helsingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kuljetusalan työelämätoimikunta    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Puolustusvoimat    
Rahtarit ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Stadin Ammattiopisto    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus    
Tietosuojavaltuutettu    
TTS Työtehoseura    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vantaan ammattiopisto Varia    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Asiasanat

liikenne

ajokortti

ammattipätevyys

ajoterveys

oppilaskirjanpito