Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Miljöministeriet ber om utlåtanden om förslag till statsrådets principbeslut om livsmiljöprogrammet Helmi

Miljöministeriet ber om utlåtanden om förslag till statsrådets principbeslut om livsmiljöprogrammet Helmi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10321/2021

Svarstiden gick ut: 12.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets principbeslut om livsmiljöprogrammet Helmi 2021-2030.  
Bakgrund
Nära hälften av Finlands naturtyper är hotade liksom 12 % av arterna i Finland. Den största orsaken till utvecklingen är att antalet livsmiljöer minskar och att de försämras kvalitativt. Finland har för egen del förbundit sig att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Detta förutsätter snabba och omfattande åtgärder. Enligt avsnitt 3.1 i statsminister Sanna Marins regeringsprogram, Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden, är målsättningen att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland och uppnå målen i FN:s konvention om biologisk mångfald. En av de centrala åtgärderna i regeringsprogrammet är att genomföra ett handlingsprogram för förbättrande av tillståndet hos försämrade livsmiljöer.
Målsättningar
Livsmiljöprogrammets huvudmål är att stärka den biologiska mångfalden i Finlands natur och förbättra livsmiljöers tillstånd bl.a. genom att skydda och restaurera myrar, iståndsätta och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer samt iståndsätta småvatten- och strandmiljöer. Dessutom är målet att främja ekosystemtjänster, vattenskydd och kolbindning samt annan klimatanpassning och begränsning av klimatförändringarna.
 
Helmi-programmet ställer upp kvantitativa och kvalitativa mål till 2030 för iståndsättning av livsmiljöer både i och utanför skyddsområdena. Programmet genomförs med 40 åtgärder, som utöver iståndsättande och vårdinsatser inkluderar genomgående åtgärder för uppföljning, forskning, kommunikation och intressentsamarbete. Genomförandet av programmet bygger på markägarnas frivillighet.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast den 12 maj 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användning av utlåtandetjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. 

Ni kan också skicka ert utlåtande via e-post till adressen
kirjaamo@ym.fi eller per post till Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. 
OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av:

Päivi Gummerus-Rautiainen, tel. 0295 250 240, paivi.gummerus-rautiainen@ym.fi  
Hanna-Leena Keskinen, tel. 050 5339683, hanna-leena.keskinen@ym.fi