Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till sättande i kraft av Europarådets reviderade konvention om samproduktion av filmer

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle elokuvien yhteistuotantoa koskevan EN:n uudistetun yleissopimuksen voimaansaattamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: OKM031:00/2020

Svarstiden gick ut: 12.3.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja seuraavasta luonnoksesta: hallituksen esitys eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn uudistetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta. 
Tausta
Euroopan neuvostossa vuonna 1992 elokuvien yhteistuotannosta laadittu eurooppalainen yleissopimus (Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production) tuli kansainvälisesti voimaan 1.4.1994. Sopimuksella määrätään sopimuspuolten välisistä suhteista sopimuspuolten alueelta peräisin olevien monenvälisten elokuvien yhteistuotannoissa. Sopimuksessa on määräyksiä muun muassa elokuvien rahoituksesta ja elokuville myönnettävistä etuuksista. Suomen osalta yleissopimus (SopS 48/1995) tuli voimaan 1.9.1995 asetuksentasoisena silloisen valtiosääntöoikeudellisen käytännön mukaisesti.

Yleissopimus uudistettiin 30.1.2017, ja uudistettu yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1.10.2017. Uudistettu yleissopimus päivittää vuonna 1992 tehdyn yleissopimuksen määräykset vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Sopimus sisältää määräyksiä muun muassa yhteistuotantoaseman saamisen edellytyksistä, yhteistuottajien rahoitusosuuksista, elokuvateoksen yhteistuottajien oikeuksista ja rahoitusta koskevista yhteistuotannoista. Sopimuksen tavoitteena on edistää ja helpottaa sopimuspuolten välisten elokuvien yhteistuotantojen syntymistä asettamalla yhteistuotannossa sovellettavat säännöt. Yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten sekä Euroopan neuvoston jäsenvaltioille että muillekin Euroopan kulttuuriyleissopimuksen osapuolina oleville valtioille.

Suomi allekirjoitti uudistetun yleissopimuksen 18.11.2020. Yleissopimuksen soveltaminen edellyttää yleissopimuksen allekirjoittamisen lisäksi myös kansallisen voimaansaattamisen. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on edistää elokuvien yhteistuotantojen syntymistä aiempaa joustavammin ja helpommin asettamalla yhteistuotannoissa sovellettaville säännöille vähimmäistaso. Eurooppalaisen yleissopimuksen osalta tämä tavoite kohdistuu eurooppalaisiin yhteistuotantoihin, uudistetun yleissopimuksen osalta tavoite kohdistuu laajemmin kansainvälisiin yhteistuotantoihin. Esityksen tavoitteena on lisäksi vahvistaa elokuvien yhteistuotantoa yhtenä kulttuurisen monimuotoisuuden luomisen ja ilmentämisen välineenä ja siten toteuttaa Suomen hyväksymien Euroopan kulttuuriyleissopimuksen sekä kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen tavoitteita.
Linkit

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM031:00/2020 - Säädösvalmisteluhankkeen hankesivu (OKM)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/220 - Vuoden 2017 uudistettu yleissopimus (CETS nro 220), Euroopan neuvoston sivusto

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/147 - Vuoden 1992 eurooppalainen yleissopimus (ETS nro 147), Euroopan neuvoston sivusto

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1995/19951002 - Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om samproduktion av filmverk (1002/1995)

https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1995/19950048/19950048_1 - Asetus elokuvien yhteistuotantoa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (1002/1995)

Liitteet:

Elokuvien yhteistuotantoa koskeva Euroopan neuvoston uudistettu yleissopimus_fi.docx -

Europarådets konvention om samproduktion av filmverk (reviderad).docx -

HE_elokuvien_yhteistuotanto_sv_lausunnoille.docx - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets reviderade konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk

HE elokuvien yhteistuotanto_fi_lausuntopyyntöversio.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn uudistetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 12.3.2021. 

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo@minedu.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/2105/2020. 

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan hankeikkunassa.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, hanna.kiiskinen@minedu.fi, puh. 0295 330 086
Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, laura.makela@minedu.fi, puh. 0295 330 222
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Audiovisual Producers Finland    
Business Finland Oy    
Elisa Oyj    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kopiosto ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
MTV Oy    
Nelonen Media Live Oy    
Sisäministeriö    
Suomen elokuvasäätiö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Yleisradio Oy    
Asiasanat

film, samproduktion, Europarådet, statsfördrag