Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö ehdotuksista Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen, Ivalojoen vesistöalueiden ja Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022-2027 ja niiden ympäristöselostuksista

Lausuntopyyntö ehdotuksista Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen, Ivalojoen vesistöalueiden ja Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022-2027 ja niiden ympäristöselostuksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: LAPELY/4628/2020

Svarstiden gick ut: 14.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Tulvariskien hallinnan suunnittelun ensimmäinen suunnittelukausi päättyi vuoden 2015 lopussa, jolloin tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016–2021 valmistuivat. Nyt on valmisteltavana tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022–2027. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa esitetään mm. alueilta tunnistetut tulvariskikohteet, niiden tulvasuojelun tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallintasuunnitelmien keskeisenä tavoitteena on parantaa varautumista tulviin ja vähentää alueiden tulvariskejä. Suunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden ympäristövaikutuksia on arvioitu suunnitelmien liitteenä esitetyssä ympäristöselostuksessa.

Lausuntoa pyydetään seuraavien Lapin alueiden tulvariskien hallintasuunnitelmista ja niihin sisältyvistä ympäristöselostuksista:
  • Kemijoen vesistöalue
  • Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue
  • Ivalojoen vesistöalue
  • Kemin rannikkoalue
Bakgrund
Tulviin varautumiseksi ja tulvavahinkojen vähentämiseksi on laadittu vesistöaluekohtainen tulvariskien hallintasuunnitelma. Tulvariskien hallinnan suunnittelun taustalla on EU:n tulvadirektiivi ja Suomen kansallinen tulvariskilainsäädäntö (laki (620/2010) ja valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010)). Tulvariskilainsäädännön tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja edistää varautumista tulviin. Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat hallintasuunnitelmien laatimisen lisäksi tulvariskien alustava arviointi merkittävien tulvariskialueiden tunnistamiseksi ja tulvakarttojen laatiminen merkittäville tulvariskialueille. Suunnitteluprosessi toistuu kuuden vuoden välein.

Tulvariskien alustavat arvioinnit merkittävien tulvariskialueiden tunnistamiseksi tarkistettiin vuonna 2018. Tarkistusvaiheen jälkeen maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 Suomeen 22 merkittävää tulvariskialuetta, joista Lapin alueelle sijoittuu kuusi aluetta. Kemijoen vesistöalueelta nimettiin Rovaniemi, Kemijärvi ja Kittilä, Tornion-Muonionjoen vesistöalueelta Tornio, Ivalojoen vesistöalueelta Ivalo ja meren rannikkoalueelta Kemi. Samalla ministeriö asetti toisen suunnittelukauden tulvaryhmät merkittäviä tulvariskialueita sisältäville vesistöalueille ja meren rannikkoalueille. Merkittäville tulvariskialueille laaditut tulvavaara- ja tulvariskikartat tarkistettiin vuonna 2019.

Tulvariskien hallintasuunnitelmaan sisältyy ympäristöselostus, josta säädetään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-laki) annetussa laissa (200/2005) ja valtioneuvoston asetuksessa viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (347/2005).
Målsättningar
Tulvariskien hallintasuunnitelmien tavoitteena on tunnistaa vesistöalueen tai meren rannikkoalueen tulvariskejä sekä keinoja tulviin varautumiseksi ja tulvariskien vähentämiseksi. Kuulemisen tavoitteena on tarjota kaikille mahdollisuus osallistua hallintasuunnitelmien valmisteluun mielipiteensä kertomalla.
Linkit

http://www.ymparisto.fi/trhs/kemijoki - Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus ja taustamateriaalit

http://www.ymparisto.fi/trhs/ivalojoki - Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus ja taustamateriaalit

http://www.ymparisto.fi/trhs/tornionjoki - Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus ja taustamateriaalit

http://www.ymparisto.fi/trhs/kemi - Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotus ja taustamateriaalit

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat - Ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelu

http://www.ymparisto.fi/tulvaryhmat - Tulvaryhmien internet-sivut

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan 14.05.2021 mennessä lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Lausunnon voi toimittaa myös sähköisesti Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Lapin ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

Lausunnoissa esitettävät näkökohdat tulevat ELY-keskuksen ja tulvaryhmien käyttöön. Saadun palautteen pohjalta tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukset ja ympäristöselostukset tarkistetaan, jonka jälkeen tulvaryhmien hyväksymät suunnitelmaehdotukset lähetetään maa- ja metsätalousministeriöön hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntopyyntöön vastaamisessa lausuntopalvelu.fi-palvelussa on omat tekstikentät hallintasuunnitelmalle ja ympäristöselostukselle. Yksilöi vastaukseesi minkä alueen/minkä alueiden suunnitelmaa/suunnitelmia lausuntosi koskee.
Valmistelijat
Lisätietoja Lapin ELY-keskuksessa antavat:
Arto Seppälä, puh. 0295 037 532
Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354
 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi.
Vaihteen puhelinnumero: 0295 037 000.
Sändlista:
Niina Karjalainen    
Asiasanat

tulva

tulvariskit

tulvariskien hallinta

tulvariskialue