Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringsproposition med förslag om ändring av Nylandslag och kunduppgiftslag

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä Uusimaa-lain ja asiakastietolain muuttamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23883/2023

Svarstiden gick ut: 29.2.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annettua lakia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annettua lakia muutetaan. Uusimaa-lain 25 §:ään lisättäisiin uusi 9 momentti, jossa säädettäisiin oikeudesta saada ja käyttää potilastietoja. Asiakastietolain 2 §:ää, jossa säädetään soveltamisalasta, muutettaisiin sääntelyn selkeyttämiseksi. 
Tausta
Petteri Orpon hallitusohjelmassa kohdassa 2.5 Digitaaliset palvelut ja tietojohtaminen todetaan, että henkilötietojen käsittelyyn liittyvää sääntelyä kehitetään, jotta sosiaali- ja terveyspalveluista kerätyt tiedot ovat sujuvammin käytettävissä eri toimijoiden välillä Uudenmaan erillisratkaisun sisällä. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on Uudenmaan alueella toistaiseksi voimassa olevan sääntelyn nojalla sujuva pääsy potilasturvallisuuden kannalta olennaisiin tietoihin potilaan tietosuojaa kunnioittaen.  
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 29.2.2024 klo 16:15 mennessä. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan tässä palvelussa (lausuntopalvelu.fi) sekä hankkeen internet-sivuilla valtioneuvoston Hankeikkunassa.

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen jatkovalmistelussa. 

Lausunnot pyydetään jättämään mieluiten lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.

Lausunnon voi myös jättää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/23883/2023 ja hanketunniste STM065:00/2023. 

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään kuitenkin viemään lausuntonsa suoraan kyseiselle asialle VAHVA:ssa.

HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Lisätietoa lausuntopyynnöstä antavat:

Neuvotteleva virkamies Outi Äyräs-Blumberg, etunimi.sukunimi@gov.fi, +358 2951 63260
Erityisasiantuntija Anna Sandberg, etunimi.sukunimi@gov.fi,  +358 2951 63702 
Hallitusneuvos Joni Komulainen, etunimi.sukunimi@gov.fi, +358 2951 63453
Jakelu:
Apotti    
Apteekkariliitto    
Attendo Oy    
CGI    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Fimea    
Hammaslääkäriliitto    
Hammaslääkäriliitto    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Hyvil Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kela    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kuntaliitto    
Kuntoutusalan asiantuntijat ry    
Kuntoutusyrittäjät    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialueen kirjaamo    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkärikeskus Aava    
Lääkäriliitto    
Lääkäripalveluyritykset LPY ry    
Mediconsult    
Mehiläinen    
Niuvanniemen sairaala    
Näe ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Pihlajalinna    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sotilaslääketieteen keskus    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry    
Talentia    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveystalo    
TietoEVRY    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työterveyslaitos    
UNA    
Valteri-koulu    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue