Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringsproposition med förslag om ändring av Nylandslag och kunduppgiftslag

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringsproposition med förslag om ändring av Nylandslag och kunduppgiftslag

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23883/2023

Svarstiden gick ut: 29.2.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland och av lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården.

I propositionen föreslås det att lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland och lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården ändras. Till 25 § i Nylandslagen fogas ett nytt 9 mom. där det föreskrivs om rätten att få och använda patientuppgifter. Det föreslås att 2 § i kunduppgiftslagen, där det föreskrivs om tillämpningsområdet, ändras för att förtydliga regleringen.
Bakgrund
I avsnitt 2.5 Digitala tjänster och informationsledning i Petteri Orpos regeringsprogram konstateras det att bestämmelserna om behandling av personuppgifter utvecklas för att de uppgifter som samlats in om social- och hälsovårdstjänsterna ska kunna användas smidigare mellan olika aktörer inom ramen för särlösningen för Nyland.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med stöd av de bestämmelser som gäller tills vidare i Nyland ska ha smidig tillgång till uppgifter som är väsentliga med tanke på patientsäkerheten med respekt för patientens dataskydd.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 29 februari 2024 kl. 16.15.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena som lämnas in är offentliga och publiceras i denna tjänst (utlåtande.fi) samt på projektets webbplats i statsrådets Projektportal. 

De utlåtanden som lämnas in kommer att beaktas vid finslipningen av regeringspropositionen.  

Utlåtandena ska i första hand lämnas in via tjänsten utlåtande.fi.

Utlåtandet kan också sändas per e-post till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo.stm@gov.fi). Ange ärendenummer VN/23883/2023 och projektkod STM0635:00/2023. 

Utlåtandet kan också skickas per post till adressen: Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET

De ministerier som använder ärendehanteringssystemet VAHVA ombeds dock lämna in sitt utlåtande i ärendet direkt i VAHVA.
 
OBS! Utlåtandet behöver inte också sändas per e-post eller post om det lämnats in via tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ger: 

Konsultativ tjänsteman Outi Äyräs-Blumberg, etunimi.sukunimi@gov.fi, +358 2951 63260
Specialsakkunnig Anna Sandberg, etunimi.sukunimi@gov.fi,  +358 2951 63702 
Regeringsråd Joni Komulainen, etunimi.sukunimi@gov.fi, +358 2951 63453
Sändlista:
Apotti    
Apteekkariliitto    
Attendo Oy    
CGI    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Fimea    
Hammaslääkäriliitto    
Hammaslääkäriliitto    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Hyvil Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kela    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kuntaliitto    
Kuntoutusalan asiantuntijat ry    
Kuntoutusyrittäjät    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialueen kirjaamo    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkärikeskus Aava    
Lääkäriliitto    
Lääkäripalveluyritykset LPY ry    
Mediconsult    
Mehiläinen    
Niuvanniemen sairaala    
Näe ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Pihlajalinna    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sotilaslääketieteen keskus    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry    
Talentia    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveystalo    
TietoEVRY    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työterveyslaitos    
UNA    
Valteri-koulu    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vanhan Vaasan sairaala    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue